Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.0

Najważniejszą zmianą w wersji 22.0 jest wprowadzenie możliwości eksportu faktur i korekt sprzedaży jako Jednolity Plik Kontrolny na żądanie faktury VAT w skrócie nazywane JPK FA. Szczegółowy sposób przygotowania pliku opisany będzie w Instrukcji użytkownika programu iCargo.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów relacji.
 • Rozbudowano monitoring o możliwość zapisywania w polu Kierowcy informacji o numerze rejestracyjnym ciężarówki i przyczepy.

Faktury

 • Dodano możliwość eksportu ewidencji faktur sprzedaży w formacie JPK FA.
 • Dodano możliwość eksportu ewidencji korekt faktur sprzedaży w formacie JPK FA – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów korekty faktur zakupu nie mają być eksportowane do JPK FA.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list faktur.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list not.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list korekt.
 • Uzależniono wyświetlanie ikon w menu fakturowania od powyższych uprawnień.
 • Dla zachowania wstecznej kompatybilności dodano uprawnienia do wyświetlania list faktur, korekt i not dla domyślnych ról: kierownik fakturowania, kierownik księgowości, pracownik fakturowania, pracownik księgowości, pracownik spedycji, pracownik windykacji.
 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów faktur, not, korekt, kompensat, windykacji.
 • Rozwiązano problem zapisywania informacji o wyeksportowaniu faktur dla eksportu do PCBiznes Prestiż.
 • Rozbudowano okno eksportu ewidencji VAT o możliwość wyboru waluty eksportowanych faktur z uwagi na konieczność filtrowania i eksportu JPK FA tylko w jednej walucie.
 • Dodano klucz do tłumaczeń Inv.UserDefAddPrnInf. Jest użyty na wydruku faktury: jest umieszczony w polu wystawiającego fakturę. Jeśli klucz będzie miał przypisaną wartość i  jest włączona opcja używania pieczątki fakturzystki to zostanie wydrukowana jego zawartość pod napisem Wystawił(a). Z tego też powodu zostało nieznacznie powiększone pole na pieczątkę w fakturze.
 • W konfiguracji eksportu ewidencji VAT dla JPK-faktury – rozbudowano okno konfiguracji o pola: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Województwo, Powiat, Gmina, Poczta, Kod Urzędu Skarbowego – wymagane przez JPK FA.

Płatności

 • Dodano do listy “Do zapłaty” kolumnę “Data wysłania/otrzymania” faktury.
 • W konfiguracji modułu płatności dodano możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania kolumny “Data wysłania/otrzymania” faktury na liście “Do zapłaty”.
 • Dla wstecznej kompatybilności domyślnie wyłączono możliwość wyświetlania  kolumny “Data wysłania/otrzymania” faktury na liście “Do zapłaty”.

Przelewy

 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne.
 • Dodano możliwość ręcznego i jednostkowego odblokowania wyeksportowanego przelewu bankowego.

System informowania kierownictwa

 • W raporcie przepływów finansowych poprawiono opisy poszczególnych wierszy raportu.

Ogólne

 • Uzupełniono o nowe i brakujące tłumaczenia.

Zmiany w wersji 21.3

Przelewy

 • Rozwiązano problem podmiany cudzysłowu w przelewach eksportowanych w formacie Alior Banku.

Faktury

 • Dodano aktualizację statusu UE kontrahentów używanego przez programy FK Insert, domyślnie nowy kontrahent otrzymuje status: nie.

Ogólne

 • Uzupełniono tłumaczenia.
 • Dodano inicjalizację nowych parametrów.

Zmiany w wersji 21.2

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem wysyłki zleceń przez email.
 • Rozwiązano problem z aktualizacją tłumaczonych warunków zleceń.

Faktury

 • W oknie eksportu ewidencji VAT – rozbudowano funkcjonalność tak, że po wybraniu zakresu faktur do eksportu pole wyboru “Załącz faktury bez kategorii” zostaje blokowane.

Ogólne

 • Dodano możliwość filtrowania listy logów według daty – domyślnie brane pod uwagę są logi z od początku poprzedniego miesiąca.
 • Zmodyfikowano sposób weryfikacji sesji użytkowników.

Zmiany w wersji 21.1

Transport i spedycja

W spedycji 1: 1 i klasycznych zleceń – rozwiązano problem sprawdzenia, czy nie został przekroczony kredyt kupiecki uwzględniając walutę kredytu i zlecenia. Dodano komunikat o konieczności wybrania waluty kredytu.

Faktury

 • Dla eksportu do Rewizora, dodano sprawdzenie czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak otrzymuje typ odbiorca (2).
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur zakupu do PCBiznes Prestiż na podstawie daty otrzymania faktury.
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur sprzedaży do PCBiznes Prestiż na podstawie daty dokonania.
 • Rozbudowano eksport faktur do PCBiznes Prestiż o opis pozycji faktury.
 • Zmieniono opis eksportu na PCBiznes Prestiż (Streamsoft).

Przelewy

 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla Alior Banku.
 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla BZ WBK.

SMS

 • W liście SMS rozwiązano problem wyświetlania informacji: Nie znaleziono SMSów, w przypadku gdy SMSy były wyświetlane na liście.
 • Dodano brakujące tłumaczenie Edytuj telefon używane przy edycji telefonów w liście SMSów.

Zmiany w wersji 21.0.0

System informowania kierownictwa

 • Dodano raport Data zapłaty eksportowany do Excel – raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich dat zapłacenia, w okresie dat zapłacenia określonym w polach: Od – Do. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Dokumenty są grupowane na raporcie wg kontrahenta i waluty dokumentu.
 • Dodano raport Niezapłacone wydatki – raport przedstawia niezapłacone wydatki za okres dat określony w polach: Od – Do w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwia wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Parametr Dni po terminie płatności, umożliwia wyświetlenie tylko tych płatności, które są przeterminowane o podaną ilość dni w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności. Parametr ten musi być włączony! Raport może być używany w celu sprawdzenia: przeterminowanych dokumentów zakupu (wydatków) na kwotę większą niż, po określeniu wartości w polu Dni po terminie płatności w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem z przenoszeniem danych relacji do monitoringu w przypadku gdy występował znak specjalny #.
 • Dadano aktualizację pola alternatywne warunki w Relacji.