Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Klauzula informacyjna dla Klientów usługi iCargo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym iCargo jest ONTP.NET sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, kod pocztowy 65-831, ul. Stanisława Cynarskiego 5 (KRS 0000318299), zwana dalej „Administratorem”.
W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować, pisząc na adres: gdpr@ontp.net.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa pomiędzy Klientem a ONTP.NET sp. z o.o., zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

Administrator będzie przetwarzał dane w celach:
– zawarcia i wykonania umowy (art.6 lit. b RODO);
-związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dla wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (at. 6 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione:
– pracownikom i współpracownikom ONTP.net sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
– innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
-dostawcom usług na rzecz administratora (np. obsługa prawna, obsługa księgowa, zleceniobiorca świadczący usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane będą przechowywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu iCargo nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 14 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy, za wyjątkiem adresu e-mail oraz danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, które – zgodnie z postanowieniami Regulaminu iCargo – pozostaną w bazie dla późniejszej weryfikacji, czy Klient nie korzystał już z okresu testowego.

Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełnienia danych niekompletnych oraz ograniczenia przetwarzania. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dane osobowe Klientów nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Nie będą również podlegały profilowaniu.

Klient zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne upoważnione do kontaktów z ONTP.NET sp. z o.o., a nie sygnujące Umowy/Porozumienia/ Zamówienia, o treści niniejszej klauzuli informacyjnej.