Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Regulamin świadczenia usług z wykorzystaniem programu iCargo

Regulamin

Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Regulamin niniejszy określa zakres i warunki świadczenia oraz zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Usługi prowadzonej przez firmę ONTP.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zdefiniowaną poniżej jako Usługodawca).

§ 2.

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Regulamin niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
iCargo program komputerowy i jego aktualizacje, udostępniany przez niżej zdefiniowanego Usługodawcę, przeznaczony dla przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe i spedycyjne, służący celom i spełniający funkcje opisane w „Podręczniku Użytkownika iCargo”.
Usługodawca w myśl eUstawy: ONTP.NET sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze i adresem 65-831 Zielona Góra ul. Cynarskiego nr 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000318299, NIP 9291806645, kapitał zakładowy 50000 zł, w całości wniesiony.
Usługa w myśl eUstawy: świadczenie usługi droga elektroniczną poprzez udostępnienie za pomocą chmury w modelu wynajmu oprogramowania iCargo, za pośrednictwem sieci Internet, a także zapewnienie wsparcia i usuwanie problemów, oraz gromadzenie i przechowywanie danych na serwerze Usługodawcy.
Przerwa konserwacyjna chwilowa przerwa w dostępie do Usługi związana z pracami konserwacyjnymi, może wystąpić codziennie w godzinach od 0:00 do 3:00 (czasu UTC).

Wyjaśnienie:
Prace konserwacyjne polegają między innymi na ponownej indeksacji baz, wykonaniu kopii bezpieczeństwa. Czas przerw pracy aplikacji dla poszczególnej Usługi nie powinien przekraczać 10 minut, jest ściśle zależny od wielkości bazy danych.

Klient wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu prawa, który zamierza korzystać z Usługi, lub korzysta z Usługi, na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą – w myśl eUstawy Usługobiorca.
Serwis unikalna strona internetowa dedykowana Usłudze dostępna pod adresem elektronicznym: www.icargo.pl.
Adres Usługi unikany adres elektroniczny strony internetowej Usługi przeznaczonej dla Klienta tworzony w procesie aktywacji Usługi.
BOK Biuro Obsługi Klienta iCargo dostępne przez Telefon BOK i Adres BOK, jest czynne w Dni Robocze godzinach od 9:00 do 16:00.
Telefon BOK numer telefonu BOK: 684141017.
Adres BOK adres poczty elektronicznej: bok@icargo.pl.
Reprezentant osoba reprezentująca Klienta upoważniona do składania oświadczeń woli.
E-mail Reprezentanta adres poczty elektronicznej Reprezentanta podawany w formularzu zamówienia lub zmieniony w późniejszym terminie na inne adresy poczty elektronicznej, na które wysyłane są Faktury Pro Forma i Faktury, uwiarygodnione zwyczajowo dokonaniem opłaty za Pro Formę.
Cennik Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym podano wysokość wynagrodzenia Usługodawcy za świadczenie Usługi oraz zasady jego naliczania.
Okres Rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, pół roku lub rok liczone od 10. lub 25. dnia miesiąca (brany jest pod uwagę najbliższy 10. lub 25. dzień miesiąca następujący po złożeniu zamówienia).
Opłata uiszczane z góry i w całości, bezzwrotne wynagrodzenie Usługodawcy za wykonywanie Usługi w jednym Okresie Rozliczeniowym.
Faktura Pro Forma dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem Opłaty, stanowiący podstawę jej wniesienia.
Użytkownik to konkretna osoba, która może korzystać z Usługi w ramach jednego Klienta.
Konto to zbiór zasobów i uprawnień w ramach Usługi przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.
Konto Reprezentanta to zbiór szczególnych zasobów i uprawnień w ramach Usługi przypisanych Użytkownikowi założonemu dla Reprezentanta. Za szczególne uprawnienia uważa się dostęp do wszystkich danych gromadzonych w iCargo przez Klienta oraz możliwość tworzenia i modyfikacji Kont innych użytkowników w zależności od Planu.
Plan wybrane przez Klienta warunki świadczenia Usługi, w części dotyczącej liczby Kont, na których będzie dostępne iCargo (Klient może wybrać dostępność dla jednego lub większej liczby kont).
Okres Testowy 14. dniowy, nieodpłatny, okres udostępnienia Usługi, służący do zapoznania się z Usługą przed dokonaniem zakupu.
Umowa to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Usługi, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uiszczeniu Opłaty.
Dni Robocze kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które w Polsce są ustawowo wolne od pracy.
Siła wyższa oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, pozostające poza racjonalną kontrolą Usługodawcy, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na wykonywanie przez Usługodawcę Umowy, którym Usługodawca nie mógł zapobiec, przezwyciężyć ich lub ograniczyć, poprzez działanie z należytą starannością.
Kopia bezpieczeństwa dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.
Archiwizacja danych czynność przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania.
eUstawa Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
RODO ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa Korzystanie z Usługi wymaga stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.); eUstawy; RODO; Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Dane Osobowe dane w zakresie określonym w „Podręczniku użytkownika iCargo” zgodnie z RODO stanowiące dane osobowe, a w szczególności imię, nazwisko, telefon, adresy elektroniczne: poczty elektronicznej i komunikatorów – niezbędne do wprowadzania i przechowywania zleceń spedycyjnych i transportowych, tworzenia relacji dla przewoźników, wystawiania przychodowych sprzedażowych w tym faktur sprzedaży, zapisywania dokumentów kosztowych w tym faktur zakupu, danych kierowców, w ograniczonym zakresie informacji o pracownikach, wysyłania i odbierania wiadomości SMS, wysyłana wiadomości poczty elektronicznej.
Polskie Normy Usługodawca, oferujący usługę chmury w modelu wynajmu oprogramowania dąży do spełnienia wymogów zawartych w normach: PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 – Technika informatyczna — Zarządzanie usługami — Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami; PN-ISO/IEC 20000-2:2007 – Technika informatyczna — Zarządzanie usługami — Część 2: Reguły postępowania; PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania; PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 – Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Praktyczne zasady zabezpieczania informacji; PN-EN ISO/IEC 27002:2017-07 – Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Praktyczne zasady zabezpieczania informacji; PN-ISO/IEC 27017:2017-07 – Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze; PN-ISO/IEC 27018:2017-07 – Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych działających jako przetwarzający PII.

Warunki techniczne korzystania z Usługi

§ 3.

1. Niezbędnym dla korzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, pdf, cookies i z włączoną obsługą javascript, konto poczty elektronicznej.

2. W celu optymalnego wykorzystania możliwości Usługi, zaleca się stosowanie urządzeń z minimalną rozdzielczością 1366×728 punkty.

§ 4.

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych stabilnych wersjach przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Jednakże pomimo dołożenia wszelkich starań, Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane przez dostępne przeglądarki.

2. Do wydruków niezbędny jest czytnik PDF. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych stabilnych wersjach dedykowanych lub wbudowanych w przeglądarki czytników PDF: Adobe Reader, Evince, Google Chrome, Mozilla Firefox. Jednakże pomimo dołożenia wszelkich starań, Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane i drukowane przez dostępne czytniki PDF.

Szczególne warunki zawarcia i rozwiązania umowy na korzystanie z Usługi na Okres Testowy

§ 5.

1. Każdy Klient, przed dokonaniem zakupu uprawniony jest do nieodpłatnego zapoznania się z Usługą w ramach Okresu Testowego. W celu zawarcia umowy na Okres Testowy składa zamówienie zgodnie z § 6 ust. 1. pkt 1), wpisując w polu Kod rabatowy: Testy 14dni, i potwierdza zamówienie zgodnie z § 6 ust. 1. pkt. 2).

2. Prawo do skorzystania z Okresu Testowego przysługuje jednorazowo, niezależnie od wymiaru w jakim Klient korzystał z Okresu Testowego.

3. Po zakończonym Okresie Testowym klient kontaktuje się z BOK celem określenia Planu i Okresu Rozliczeniowego – brak kontaktu i/lub określenia Planu i Okresu rozliczeniowego skutkuje rozwiązaniem Umowy korzystania z Usługi na Okres Testowy.

4. Zamawiając Usługę na Okres Testowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, w celu złożenia oferty handlowej w trakcie lub w terminie do 20 dni po Okresie Testowym.

5. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych w procesie zamówienia Usługodawca może zgodnie z Art. 22 eUstawy odmówić świadczenia Usługi.

6. Zamawiając Usługę na Okres Testowy Klient ma świadomość, że zgodnie z RODO i eUstawą jest Administratorem Danych Osobowych i zawiera niniejszym umowę na powierzenie przetwarzania Danych Osobowych dla Usługodawcy i stosowanych przez niego procesorów.

7. W Okresie Testowym klienta korzysta z Usługi w pełnym jej zakresie i to od decyzji klienta zależy, czy w związku z RODO wprowadza do iCargo prawdziwe dane, aby później móc je wykorzystać do dalszych procesów biznesowych, czy też wprowadza dane fikcyjne które będzie należało usunąć.

8. Jeżeli Klient nie wyrazi chęci kontynuowania korzystania z Usługi po zakończeniu Okresu Testowego, wszystkie dane zgromadzone w iCargo (w tym Dane Osobowe) zostaną usunięte z zasobów Usługodawcy niezwłocznie, zgodnie z wymogami RODO.

9. Jeżeli Klient nie wyrazi chęci kontynuowania korzystania z Usługi po zakończeniu Okresu Testowego, dane osobowe Klienta pozyskane w formularzu zamówienia oraz E-mail Reprezentanta pozostaną w celu późniejszej weryfikacji, czy klient nie korzystał już z Okresu Testowego.

Zawarcie Umowy

§ 6.

Umowa jest zawierana na podstawie poprawnie wypełnionego zamówienia, złożonego przez Klienta.

1. Zamówienie składa się przez:

1) wypełnienie formularza zamówienia, którego adres elektroniczny jest udostępniony na stronie https://www.icargo.pl/pomoc/zamowienie/,

2) potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w odnośnik lub odwiedzenie strony, której adres URL jest przesyłany Klientowi listem elektronicznym na E-mail Reprezentanta.

3) dokonanie Opłaty.

§ 7.

Przed zawarciem Umowy, Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

§ 8.

Umowę uznaje się za zawartą po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w odnośnik lub odwiedzenie strony, której adres URL jest przesyłany Klientowi listem elektronicznym na E-mail Reprezentanta i dokonaniu Opłaty przez Klienta.

§ 9.

Umowy są zawierane na czas nieoznaczony.

Aktywacja Usługi

§ 10.

Usługa będzie aktywowana w ciągu dwóch Dni Roboczych po dniu, w którym rachunek bankowy Usługodawcy, zostanie uznany kwotą pierwszej Opłaty.

§ 11.

Aktywację uznaje się za dokonaną w momencie przesłania Klientowi na E-mail Reprezentanta danych dostępowych do Konta Reprezentanta:

1. Adresu Usługi.

2. Nazwy Konta Reprezentanta.

3. Hasła do Konta Reprezentanta.

§ 12.

Konto Reprezentanta zostanie skonfigurowane przez Usługodawcę, na podstawie danych Reprezentanta określonych w formularzu zamówienia iCargo (imię, nazwisko, E-mail Reprezentanta).

Wykonywanie Umowy

§ 13.

Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usługi w sposób ciągły, przez co należy rozumieć dostęp do Usługi przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

§ 14.

Usługodawca zobowiązuje się do:

1. świadczenia Usługi:

1) według najlepszej wiedzy fachowej

2) z najwyższą starannością,

3) zgodnie z Planem wybranym przez Klienta,

2. zapewnienia Klientowi wsparcia – rozumianego jako udzielanie konsultacji telefonicznie lub listami elektronicznymi przez BOK,

3. usuwania problemów – rozumianego jako przywracanie zgodności funkcjonowania iCargo, zgodnie z „Podręcznikiem Użytkownika iCargo”,

4. aktualizowania iCargo do najnowszej wersji produkcyjnej w czasie wybranym przez Usługodawcę.

§ 15.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Usługi i Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu oraz niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Usługi.

3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi i Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Usługą i Serwisem.

4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak lub ubytki w funkcjonalności Usługi i Serwisu w przypadku używania przez Klienta systemów operacyjnych i przeglądarek ze szkodliwym oprogramowaniem (zawirusowanych); nieoryginalnego sprzętu, oprogramowania bądź plików.

§ 16.

Usługodawca jest wyłączony z odpowiedzialności, także przed Klientem, w zakresie opisanym w eUstawie Rozdział 3 art. 14-15.

§ 17.

1. Usługodawca wykonuje automatyczne Kopie bezpieczeństwa.

2. Usługodawca przechowuje nieodpłatnie przynajmniej jedną Kopię bezpieczeństwa z dnia poprzedniego.

3. Kopie wykonywane są raz na 24 godziny, w godzinach wieczornych.

4. W przypadku odtworzenia danych po utracie, dostępne będą tylko dane do momentu rozpoczęcia wykonywania Kopii bezpieczeństwa.

5. Usługodawca nie prowadzi usługi Archiwizacji danych.

6. Kopie bezpieczeństwa są usuwane najpóźniej w trzydziestym dniu po ich wykonaniu, celem zachowania zgodności z RODO.

§ 18.

1. Usługodawca, po uprzednim powiadomieniu Klienta, może dokonać blokady dostępu do iCargo, na czas aktualizacji iCargo oraz zasobów technicznych, służących do wykonywania Usługi, a takie zdarzenia nie będą uznawane jako nienależyte wykonywanie Umowy.

2. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klient zostanie powiadomiony stosownie do możliwości, przez jeden z poniższych sposobów:

1) Fanpage na Facebook: https://www.facebook.com/iCargoPL,

2) Twitter: https://twitter.com/ontpnet,

3) Stronę: https://www.icargo.pl

4) Pocztą elektroniczną.

3. Usługodawca, bez dodatkowego powiadamiania Klienta, może dokonać blokady dostępu do iCargo, na czas Przerwy Konserwacyjnej, a takie zdarzenia nie będą uznawane jako nienależyte wykonywanie Umowy.

4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Usługi poprzez rozbudowę Usługi o nowe funkcje, zmianę lub usunięcie dowolnej funkcjonalności.

§ 19.

1. W zależności od Planu, Klientowi służy prawo samodzielnego konfigurowania Kont.

2. Konta konfigurowane są przez Konto Reprezentanta w liczbie zgodnej z Planem.

3. Jeżeli wybrany Plan dotyczy tylko 1 Konta, wówczas z Usługi można korzystać tylko przez Konto Reprezentanta.

§ 20.

Klientowi służy prawo zmiany Planu, od pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego, a w celu skorzystania z tego prawa, Klient jest zobowiązany zawiadomić Usługodawcę o zamiarze zmiany Planu, z wyprzedzeniem co najmniej 14 Dni Roboczych.

§ 21.

Klient zobowiązuje się do:

1. korzystania z Usługi, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Podręczniku Użytkownika iCargo”,

2. korzystania z Usługi, wyłącznie do potrzeb przedsiębiorstwa Klienta,

3. terminowego i w całości uiszczania Opłat,

4. powstrzymania się przy korzystaniu z Usługi, od dostarczania treści naruszających obowiązujący porządek prawny.

Rozwiązanie i Wygaśnięcie Umowy

§ 22.

Usługodawcy i Klientowi służy prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.

§ 23.

1. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), jeżeli Klient:

1) podał nieprawdziwe dane przy zamawianiu Usługi,

2) uchybi zobowiązaniom z § 21.

2. Klient może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego), jeżeli:

1) z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy i przez Usługodawcę zawinionych, nie mógł korzystać z Usługi, nieprzerwanie przez pięć kolejnych dób w Okresie Rozliczeniowym,

2) został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie akceptuje nowej treści Regulaminu, z wyjątkiem gdy zmiana treści regulaminu jest wymuszona przez prawo.

§ 24.

Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Rozliczeniowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy.

Ochrona Danych

§ 25.

1. Usługodawca będzie chronił dane osobowe Klienta, według zasad określonych przepisami Ustawy i Polskich Norm.

2. Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia SSL.

§ 26.

Usługodawca może publikować nazwę, firmę, logo i adres strony internetowej Klienta, w swojej liście referencyjnej.

§ 27.

1. Dane gromadzone na serwerze Usługodawcy, w związku ze świadczeniem Usługi, stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim, ani też Usługodawca nie będzie z tych danych czynił użytku we własnym interesie, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie danych jest konieczne, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Dane wymienione w ust. 1 Usługodawca usunie najpóźniej w ciągu 14 Dni Roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

Zgodność z RODO

§ 28.

1. Zamawiając Usługę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, w celu dostarczania Faktur Proform, Faktur oraz kontaktu z BOK i Usługodawcą związanego z korzystaniem z Usługi.

2. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych w procesie zamówienia Usługodawca może zgodnie z Art. 22 eUstawy odmówić świadczenia Usługi.

3. Zamawiając Usługę Klient ma świadomość, że zgodnie z RODO i eUstawą jest Administratorem Danych Osobowych i zawiera niniejszym umowę na powierzenie przetwarzania Danych Osobowych dla Usługodawcy i stosowanych przez niego procesorów.

4. Jeżeli Klient nie kontynuuje korzystania z Usługi po upływie Okresu Rozliczeniowego z którego korzystał, wszystkie dane zgromadzone w iCargo w tym Dane Osobowe zostaną usunięte z zasobów Usługodawcy zgodnie z § 27 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz wymogami RODO.

5. Jeżeli Klient nie kontynuuje korzystania z Usługi po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, dane osobowe Klienta pozyskane w formularzu oraz E-mail Reprezentanta zamówienia pozostaną w celu:

1) późniejszej weryfikacji, czy klient nie korzystał już z Okresu Testowego.

2) przetwarzania danych zgodnie z wymogami Ustawy.

6. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Usługodawca świadczy Usługę z użyciem centrum hostingowego OVH. Serwery i Dane Osobowe znajdują się:

1) u Usługodawcy

2) 9 Rue Bassin de l’Industrie, 67000 Strasbourg, Francja

3) 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francja

4) Zone Industrielle Les Hutes, 59820 Gravelines, Francja.

8. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w zakresie gromadzenia i wykonywania kopii bezpieczeństwa.

9. Na życzenie i za wyraźnie wyrażoną zgodą Klienta, poprzez pocztę elektroniczną, Usługodawca może pobrać i wgrać tymczasowo kopię Danych Osobowych celem:

1) Rozwiązania zgłoszonego przez Klienta problemu. Dane Osobowe znajdują się wówczas w wydzielonych zasobach informatycznych i po rozwiązaniu problemu są niezwłocznie usuwane wszystkie pobrane kopie danych;

2) Udostępnienia Klientowi kopii jego danych w środowisku rozwojowym, celem przeprowadzenia testów nowych funkcjonalności. Po zakończeniu testów Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane, wraz ze wszystkimi kopiami.

10. Usługodawca zastosował cały szereg środków technicznych i organizacyjnych, między innymi:

1) systemy alarmowe i kontroli dostępu,

2) automatyczne systemy gaśnicze,

3) wieloetapowe logowanie,

4) przechowywanie kodowanych haseł,

5) szyfrowanie transmisji danych: VPN, SSL, TLS,

6) wykonywanie regularnych kopii zapasowych,

7) redundancje: zasobów dyskowych, przyłącza energetycznych z dwóch różnych obwodów, sieci teleinformatycznej,

8) wykonywanie aktualizacja aplikacji i systemów operacyjnych, baz sygnatur wirusów w programach antywirusowych,

9) agregaty prądotwórcze SDMO T2100,

10) VMS (Visual Monitoring System) umożliwia sprawdzanie awarii w serwerowniach w czasie rzeczywistym,

11) system monitoringu dostępności usług,

12) system monitoringu obciążenia serwerów,

13) indywidualny login i hasło nadawany przez Reprezentanta Klienta,

14) firewall, systemy IDS i IPS,

15) separację danych poprzez fizyczne rozdzielenie w baz danych, aplikacji, plików,

16) separacja pomiędzy systemami: rozwojowymi / zapewnienia jakości / produkcyjnymi,

17) zapisywanie logów obejmujących: logowanie do systemu (udane i nieudane); dodawanie, modyfikację i usuwanie Danych Osobowych,

18) rozbudowane uprawnienia użytkowników,

19) mechanizm automatycznej blokady dostępu do danych, który wylogowuje użytkownika po czasie nieaktywności dłuższym niż 60 min,

20) ograniczenie dostępu do iCargo z wybranych adresów IP,

21) uniemożliwienie jednoczesnej pracy na tym samym loginie więcej niż jednemu użytkownikowi, każda następna udana próba zalogowania na ten sam login skutkuje wylogowaniem poprzedniego użytkownika.

22) zasada dwóch par oczu w przypadku wsparcia na odległość klient na ekranie obserwuje poczynania pracownika BOK wykonywane na wyraźne polecenie klienta.

11. Retencja danych:

1) dane wprowadzone do systemu oraz wgrane pliki – zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

2) wewnętrzne logi operacji wykonywanych przez użytkowników iCargo (a w szczególności: uwierzytelniania się w iCargo, oraz czynności: dodawania, modyfikacji i usuwania danych) przechowywane są przez 12 miesięcy,

3) w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie pisemnej prośby Administratora Danych Osobowych okresy wyrażone w ust. 1) i 2) mogą zostać wydłużone,

4) za wydłużenie okresu o którym mowa w ust. 3) może zostać naliczona dodatkowa opłata, zależna od okresu oraz ilości danych.

Opłaty

§ 29.

Wysokość Opłaty jest ustalana w Umowie na podstawie Cennika.

§ 30.

Opłata, oprócz wynagrodzenia za korzystanie z Usługi, obejmuje również należności za:

1. aktywację Usługi,

2. zapewnienie wsparcia i usuwanie problemów,

3. aktualizacje iCargo,

4. dokonanie zmiany Planu.

§ 31.

Opłaty będą uiszczane na podstawie Faktur Pro Forma przesyłanych Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na E-mail Reprezentanta.

§ 32.

W przypadku, gdy Klient korzysta z większej liczby Kont niż Plan, który zamówił, wówczas Opłata jest naliczana na podstawie Cennika, zgodnie z wykorzystywanym Planem odpowiadającym założonej liczbie Kont w momencie wystawienia Faktury Pro Forma.

§ 33.

Wszystkie Opłaty uznaje się za uiszczone w dniu, w którym rachunek bankowy Usługodawcy zostanie uznany kwotą Opłaty.

§ 34.

Usługodawca w ciągu 7 dni od uiszczenia Opłaty przekaże Klientowi drogą elektroniczną fakturę VAT, za pośrednictwem poczty elektronicznej na E-mail Reprezentanta.

§ 35.

1. Kwota Opłaty za wykonaną Usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient wcześniej z niej zrezygnuje.

2. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Abonenta, ma On prawo zwrotu Opłaty.

§ 36.

1. Opłata za Okres Rozliczeniowy ulega obniżeniu o 1/30 za każdą dobę, w której w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy i przez Usługodawcę zawinionych, Klient nie mógł korzystać z Usługi.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy blokady dostępu do iCargo na czas aktualizacji iCargo oraz zasobów technicznych, służących do wykonywania Usługi.

Zmiana Regulaminu

§ 37.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

§ 38.

Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

1. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Usługi.

2. Konieczności dostosowania Usługi i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

§ 39.

O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu, z podaniem daty zmiany.

§ 40.

W przypadku zmiany Regulaminu:

1.nowa treść Regulaminu, będzie obowiązywała od początku Okresu Rozliczeniowego, następującego po dacie zmiany Regulaminu,

2. Klient, z zastrzeżeniem postanowienia § 23 ust. 2 punkt 2 Regulaminu, jest związany zmianą Regulaminu.

3. Klient akceptuje zmianę w Regulaminie bez żadnych zastrzeżeń w momencie uiszczenia Opłaty za nowy Okres Rozliczeniowy.

Postępowanie Reklamacyjne

§ 41.

Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta niezadowolenia lub roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia Usługi przez Usługodawcę. W szczególności jeżeli Usługodawca:

1. ze swej winy będzie w zwłoce z aktywacją Usługi,

2. nieprawidłowo wyliczy kwotę Opłaty.

§ 42.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1. wskazanie Klienta, z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej reklamację,

2. numer Umowy (jest jednoznaczny z numerem zamówienia) lub Adres Usługi, której dotyczy reklamacja,

3. zwięzły opis przedmiotu reklamacji,

4. reklamowany okres (datę), w którym wystąpiło zdarzenie, stanowiące podstawę reklamacji,

5. okoliczności uzasadniające reklamację,

6. datę zawarcia Umowy i określony termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Usługodawcy terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi,

7. kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli reklamujący żąda ich wypłaty,

8. numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych należności, w przypadku o którym mowa w ust. 7.,

9. podpis zgłaszającego reklamację w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

§ 43.

Wszystkie reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać telefonicznie, pisemnie (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną) lub ustnie do protokołu w BOK lub siedzibie Usługodawcy.

§ 44.

1. W przypadku gdy reklamacja nie czyni zadość wymogom z § 42, Usługodawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji.

2. Reklamację, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania, należy uzupełnić w terminie 14 dni.

§ 45.

Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 Dni Roboczych od jej otrzymania.

§ 46.

Klient traci roszczenia z tytułu nienależytego świadczenia Usługi lub zwłoki w przystąpieniu do świadczenia Usługi, jeżeli reklamacja zostanie złożona po upływie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.

§ 47.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta, w postaci strat spowodowanych nienależytym świadczeniem Usługi lub zwłoką w przystąpieniu do świadczenia Usługi, do wysokości Opłaty za Okres Rozliczeniowy, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące szkodę.

Prawa Autorskie

§ 48.

Usługodawca oświadcza, że:

1. iCargo jest dziełem oryginalnym, stworzonym przez Usługodawcę,

2. autorskie prawa majątkowe do iCargo służą wyłącznie Usługodawcy i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich,

3. korzystanie z Usługi przez Klienta nie będzie naruszało niczyich praw majątkowych ani osobistych.

§ 49.

1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

2. Kopie bezpieczeństwa zawierają definicję struktury danych i „know-how”, zatem są chronione prawem autorskim i nie będą udostępniane Klientom.

§ 50.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

Postanowienia Końcowe

§ 51.

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje związane z zawarciem Umowy, jej wykonywaniem, ewentualnymi zmianami lub ustaniem Umowy, należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej i kierować:

1. do Usługodawcy – na Adres BOK,

2. do Klienta – na adres E-mail Reprezentanta.

§ 52.

Ewentualne spory, wynikłe na tle Umowy, będzie rozstrzygał Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, według prawa polskiego.

§ 53.

W części nieuregulowanej Umową i Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy.

§ 54.

Regulamin jest dostępny w Serwisie.

§ 55.

Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2022 roku.

Zarząd Usługodawcy

Załącznik 1 do Regulaminu, cennik dostępny jest tutaj …