Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.0

 • Wprowadzono możliwość użycia Indywidualnych Rachunków Bankowych (IRB) dla kontrahentów. Każdemu kontrahentowi można przypisać 1 IRB w walucie EUR i 1 w PLN. Są to rachunki właściciela które można przypisać kontrahentowi, wówczas na wszelkich dokumentach zamiast rachunków ogólnych właściciela zostanie podstawiony IRB w odpowiedniej walucie. Rezygnacja z IRB dla danego kontrahenta spowoduje, że na wszelkich nowo wystawianych dokumentach zostaną przypisane rachunki ogólne właściciela. Wycofane IRB nie zostaną przydzielone żadnemu innemu kontrahentowi. Przy ponownym przypisaniu IRB dla kontrahenta zostaną mu przypisane nowe (wcześniej nie używane) IRB.
 • Wprowadzono nowy typ pracownika – handlowiec. Handlowiec może zostać przypisany do kontrahenta z oznaczeniem daty rozpoczęcia współpracy.

Zmiany w wersji 26.0

 • Zmieniono funkcjonalność weryfikacji czy kontrahent znajduje się na czarnej liście. Każda akceptacja zlecenia dla kontrahenta z czarnej listy wymaga zatwierdzenia przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami jak do tej pory. Jednak każde takie zdarzenie zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.
 • Zmieniono funkcjonalność weryfikacji kredytu kupieckiego. Każde przekroczenie kredytu zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.
 • Transport i spedycja

  • Dodano w relacji parametr numer referencyjny do zlecenia

  Płatność i windykacja

  • Dodano funkcjonalność wysyłania awiza płatności na adres określony w konfiguracji kontrahenta. Wysyłka awiza jest realizowane z podglądu przelewu poprzez ikonę koperty.

Zmiany w wersji 25.4

 • Dodano funkcjonalność wyszukania kontrahenta w bazie VIES. Jeśli zostanie znaleziony można go zapisać w iCargo, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat.
 • Dodano funkcjonalność dodawania numerów rachunków bankowych kontrahenta zapisanych w białej liście podatników. W formularzu dodawania konta możemy pobrać numery rachunków bankowych z białej listy i spośród nich wybrać odpowiednie i zapisać w iCargo.

Fakturowanie

 • Dodano funkcjonalność umieszczenia danych zamawiającego jeśli jest inny niż płacący na którego jest wystawiana faktura oraz pole które może zostać kopiowane do faktury w miejsce: Informacja do wydruku. Włączenie tych funkcjonalności wymaga ustawienia parametru w konfiguracji modułu faktur i płatności.
 • Dodano pole do kreatora faktur ze zleceń z którego dane mogą zostać kopiowane do faktury w miejsce: Informacja do wydruku.

Zmiany w wersji 25.3

Fakturowanie

Zmodyfikowano szablony importu ewidencji VAT dla programów finansowo-księgowych SAGE tak, aby uwzględniały elementy wprowadzone w JPK_V7

 • Uzupełniono eksport ewidencji VAT dla SAGE o korekty faktur.
 • Transport i spedycja

  • Dodano w relacji parametr numer referencyjny do zlecenia
  • Wprowadzono funkcjonalność zapisu dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów do relacji w oddzielnej liście (moduł Inne). Lista ta jest pozbawiona kwot w stosunku do listy relacji. Lista może być filtrowana pod względem dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów. Lista może być wyeksportowana do arkusza excel. Dostęp do funkcjonalności wymaga nadania uprawnienia.
  • Dodano uprawnienie do wyświetlania listy: relacji, zleceń, frachtów i ładunków.

  Zmiany w wersji 25.1

  Fakturowanie

  • Rozwiązano problem powielania kodów GTU w fakturach wielopozycyjnych.
  • Dodano funkcjonalność pozwalającą na weryfikację w trakcie zapisu faktury czy jej data wystawienia jest późniejsza niż data wykonania usługi. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Włączyć ją można przez ustawienie parametru w konfiguracji modułu faktur i płatności.

  Płatność i windykacja

  • Rozwiązano problem weryfikacji NRB w przypadku gdy kraj nie uczestniczy w standardzieIBAN (np. Rosja). W takim przypadku zostaje wyświetlony komunikat.