Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.17

Noty księgowe

 • Dodano funkcjonalność oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty oznaczone jako nieściągalne nie są wyświetlane w windykacji.

Przelewy

 • Dodano funkcjonalność umożliwiającą dodawanie do przelewu (wychodzącego) tylko tych dokumentów, których numery rachunków bankowych są zgodne z numerem rachunku bankowego, na który realizowany jest przelew. Uniemożliwia to dodanie dokumentu wystawionego na inny numer rachunku bankowego kontrahenta. Wprowadzenie funkcjonalności było spowodowane tym, że często kontrahenci korzystają z faktoringu, a numery rachunków bankowych na fakturach mogą należeć do firm faktoringowych. Funkcjonalność ta jest domyślnie włączona i można ją wyłączyć w oknie dokumentów możliwych do dodania do przelewu.
 • Dla wstecznej kompatybilności wprowadzono opcję w konfiguracji modułu płatności „Wyświetl w jednej liście dokumenty EUR i EUR+VAT w PLN”. Włączenie tej opcji umożliwia wyświetlenie, a tym samym dodawanie do przelewu, dokumentów wystawionych w EUR, jak też EUR + VAT w PLN. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy używać jej ostrożnie, gdyż może powodować błędy i problemy w rozliczaniu dokumentów. Na przykład przy definiowaniu przelewu za VAT w PLN: na liście dokumentów wybieranych do przelewu znajdą się dokumenty „netto EUR + VAT PLN” oraz dokumenty wystawione tylko w walucie EUR – operacja wyszukiwania zakończy się błędem, ponieważ nie jest możliwe zdefiniowanie przelewu w dwóch walutach.
 • Na liście przelewów dodano filtr stanu przelewu (wszystkie, nowy, zapłacony, odrzucony, anulowany)
 • Umożliwiono dodawanie i edycję komentarza do przelewu; dotychczas był tworzony tylko automatycznie przy tworzeniu paczek przelewów: Anulowany, Odrzucony – bez możliwości edycji.

System informowania kierownictwa

 • W grupie Faktury dodano raport: „Noty księgowe” (Excel). Raport przedstawia listę wystawionych i otrzymanych not. Istnieje możliwość filtrowania dla konkretnego kontrahenta oraz statusu noty (wszystkie, ściągalne, nieściągalne).

Zmiany w wersji 22.16

Firmy

 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą weryfikację poprawności dodawanego konta bankowego kontrahenta. Program sprawdza poprawność danego numeru konta bankowego poprzez weryfikację sumy kontrolnej, tzn. sprawdzenie czy konto o takim numerze bankowym może istnieć, a nie czy faktycznie istnieje i należy do danego kontrahenta. Sprawdzane są tylko numery rachunków bankowych w formacie IBAN, czyli NRB musi zawierać kod kraju. Jeśli w NRB nie ma kodu kraju, wówczas sprawdzenie nie zostanie wykonane.
 • System informowania kierownictwa

 • Faktury: W prowadzono dwa raporty: “Niezapłacone należności na dzień” i “Niezapłacone zobowiązania na dzień” (Excel). Raporty te przedstawiają listę niezapłaconych odpowiednio należności i zobowiązań na wybrany dzień : polami od i do regulujemy zakres dat w raporcie, dokumenty wyszukiwane są po dacie wystawienia dokumentu; pole “do” definiuje dzień, na który raport jest generowany. Do poprawnego generowanie raportu konieczny jest wybór dat.

Zmiany w wersji 22.13

Firmy

 • Na liście firm dodano znacznik pozwalający na wyświetlenie informacji dotyczących dodanie innego dokumentu w profilu firmy

Faktury

 • Rozwiązano problem blokowania zapisu faktury zakupu gdy dla danego kontrahenta powtórzony zostanie numer faktury. Rozszerzono sprawdzenie o rok wystawienia faktury przez kontrahenta.
 • Rozwiązano problem sortowania faktur w kreatorze korekt. Sortowanie jest rosnące nr, miesiąc, rok faktury. Zwiększono długość zwracanej listy.

Przelewy

 • Rozwiązano problem generowania plików z przelewami jeśli wystąpią błędy. Jeśli w liście przelewów wystąpią błędne przelewy to program zwróci listę błędnych przelewów i nie utworzy pliku z przelewami. Przed zapisem należy usunąć z eksportu błędne przelewy. Uchroni to użytkownika przed błędnym eksportem przelewów.
 • Ograniczono listę wyświetlanych dokumentów możliwych do dodania do tworzonego przelewu.  Jeśli tworzony jest przelew dla dokumentu z VAT w PLN to na liście znajdą się tylko takie dokumenty. Jeśli jest tworzony przelew dla dokumentu nie zawierającego VAT w PLN wówczas nie będzie można dodać dokumentu zawierającego VAT w PLN.
 • Rozszerzono możliwość przeszukiwania listy dokumentów zakupu w trakcie tworzenia przelewów wychodzących. Dodawane do przelewu dokumenty zakupu mogą być wyszukiwane po obu numerach (wewnętrznym – nadanym w iCargo jak też numerze dokumentu otrzymanego  od kontrahenta)
 • Rozwiązano problem występowania niewidocznych znaków w NRB w przypadku kopiowania ich z dokumentów elektronicznych.

Dokumenty

 • Zmieniono wielkość pola Informacje do wydruku w typie dokumentu na 1024 znaki.