Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Regulamin świadczenia usług z wykorzystaniem programu iCargo do 22.05.2018

Regulamin

Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Regulamin niniejszy określa zakres i warunki świadczenia oraz zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Usługi prowadzonej przez firmę ONTP.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zdefiniowaną poniżej jako Usługodawca).

§ 2.

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Regulamin niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
iCargo program komputerowy i jego aktualizacje, udostępniany przez niżej zdefiniowanego Usługodawcę, przeznaczony dla przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe i spedycyjne, służący celom i spełniający funkcje opisane w „Podręczniku Użytkownika iCargo”.
Usługodawca ONTP.NET sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze i adresem 65-831 Zielona Góra ul. Cynarskiego nr 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000318299, NIP 9291806645, kapitał zakładowy 50000 zł, w całości wniesiony.
Usługa udostępnienie iCargo za pośrednictwem sieci Internet, a także zapewnienie wsparcia i usuwanie problemów, oraz gromadzenie i przechowywanie danych na serwerze Usługodawcy.
Przerwa konserwacyjna przerwa w dostępie do Usługi związana z pracami konserwacyjnymi, może wystąpić codziennie w godzinach od 2:00 do 3:00 (czasu UTC, czas ten może być krótszy).
Klient wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu prawa, który zamierza korzystać z Usługi, lub korzysta z Usługi, na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą.
Serwis unikalna strona internetowa dedykowana Usłudze: www.icargo.pl.
Adres Usługi unikany adres strony internetowej Usługi przeznaczonej dla Klienta tworzony w procesie aktywacji Usługi.
BOK Biuro Obsługi Klienta iCargo dostępne przez Telefon BOK i Adres BOK, jest czynne w Dni Robocze godzinach od 9:00 do 16:00.
Telefon BOK numer telefonu BOK: 684141017.
Adres BOK adres e-mail: bok@icargo.pl.
Reprezentant osoba reprezentująca Klienta upoważniona do składania oświadczeń woli.
E-mail Reprezentanta adres e-mail Reprezentanta podawany w formularzu zamówienia.
Cennik Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym podano wysokość wynagrodzenia Usługodawcy za świadczenie Usługi oraz zasady jego naliczania.
Okres Rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy.
Opłata uiszczane z góry i w całości wynagrodzenie Usługodawcy za wykonywanie Usługi w jednym Okresie Rozliczeniowym.
Faktura Pro Forma dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem Opłaty, stanowiący podstawę jej wniesienia.
Użytkownik to konkretna osoba, która może korzystać z Usługi w ramach jednego Klienta.
Konto to zbiór zasobów i uprawnień w ramach Usługi przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.
Konto Reprezentanta to zbiór szczególnych zasobów i uprawnień w ramach Usługi przypisanych Użytkownikowi założonemu dla Reprezentanta. Za szczególne uprawnienia uważa się dostęp do wszystkich danych gromadzonych w iCargo przez Klienta oraz możliwość tworzenia i modyfikacji Kont innych użytkowników w zależności od Planu.
Plan wybrane przez Klienta warunki świadczenia Usługi, w części dotyczącej liczby Kont, na których będzie dostępne iCargo (Klient może wybrać dostępność dla jednego lub większej liczby kont).
Umowa to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Usługi, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uiszczeniu Opłaty.
Dni Robocze kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które w Polsce są ustawowo wolne od pracy.
Siła wyższa oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, pozostające poza racjonalną kontrolą Usługodawcy, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na wykonywanie przez Usługodawcę Umowy, którym Usługodawca nie mógł zapobiec, przezwyciężyć ich lub ograniczyć, poprzez działanie z należytą starannością.
Ustawa Korzystanie z Usługi wymaga stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Warunki techniczne korzystania z Usługi

§ 3.

Niezbędnym dla korzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, pdf, cookies i z włączoną obsługą javascript, konto poczty email.

W celu optymalnego wykorzystania możliwości Usługi, zaleca się stosowanie urządzeń z minimalną rozdzielczością 1366×728 punkty.

§ 4.

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych stabilnych wersjach przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome. Jednakże pomimo dołożenia wszelkich starań, Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane przez dostępne przeglądarki.

§ 5.

Do wydruków niezbędny jest czytnik PDF. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych stabilnych wersjach dedykowanych lub wbudowanych w przeglądarki czytników PDF: Adobe Reader, Evince, Google Chrome, Mozilla Firefox. Jednakże pomimo dołożenia wszelkich starań, Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane i drukowane przez dostępne czytniki PDF.

Zawarcie Umowy

§ 6.

 1. Umowa jest zawierana na podstawie zamówienia, złożonego przez Klienta.
 2. Zamówienie składa się przez:
  1) wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie https://a.icargo.pl/order,
  2) potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w odnośnik lub odwiedzenie strony, której adres URL jest przesyłany Klientowi listem e-mail na E-mail Reprezentanta.
  3) dokonanie Opłaty.

§ 7.

Przed zawarciem Umowy, Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

§ 8.

Umowę uznaje się za zawartą po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w odnośnik lub odwiedzenie strony, której adres URL jest przesyłany Klientowi listem e-mail na E-mail Reprezentanta i dokonaniu Opłaty przez Klienta.

§ 9.

Umowy są zawierane na czas nieoznaczony.

Aktywacja Usługi

§ 10.

Usługa będzie aktywowana w ciągu dwóch Dni Roboczych po dniu, w którym rachunek bankowy Usługodawcy, zostanie uznany kwotą pierwszej Opłaty.

§ 11.

Aktywację uznaje się za dokonaną w momencie przesłania Klientowi na E-mail Reprezentanta danych dostępowych do Konta Reprezentanta:

 1. Adresu Usługi.
 2. Nazwy Konta Reprezentanta.
 3. Hasła do Konta Reprezentanta.

§ 12.

Konto Reprezentanta zostanie skonfigurowane przez Usługodawcę, na podstawie danych Reprezentanta określonych w formularzu zamówienia iCargo (imię, nazwisko, E-mail Reprezentanta).

Wykonywanie Umowy

§ 13.

Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usługi w sposób ciągły, przez co należy rozumieć dostęp do Usługi przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

§ 14.

Usługodawca zobowiązuje się do:

 1. świadczenia Usługi:
  1) według najlepszej wiedzy fachowej
  2) z najwyższą starannością,
  3) zgodnie z Planem wybranym przez Klienta,
 2. zapewnienia Klientowi wsparcia – rozumianego jako udzielanie konsultacji telefonicznie lub listami e-mail przez BOK,
 3. usuwania problemów – rozumianego jako przywracanie zgodności funkcjonowania iCargo, zgodnie z „Podręcznikiem Użytkownika iCargo”,
 4. aktualizowania iCargo do najnowszej wersji produkcyjnej w czasie wybranym przez Usługodawcę.

§ 15.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu oraz niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

§ 16.

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Usługi.

§ 17.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

§ 18.

 1. Usługodawca, po uprzednim powiadomieniu Klienta, może dokonać blokady dostępu do iCargo, na czas aktualizacji iCargo oraz zasobów technicznych, służących do wykonywania Usługi, a takie zdarzenia nie będą uznawane jako nienależyte wykonywanie Umowy.
 2. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klient zostanie powiadomiony stosownie do możliwości, przez jeden z poniższych sposobów:
  1) Fanpage na Facebook: https://www.facebook.com/iCargoPL,
  2) Twitter: https://twitter.com/ontpnet,
  3) Stronę: https://www.icargo.pl
  4) E-mail.
 3. Usługodawca, bez dodatkowego powiadamiania Klienta, może dokonać blokady dostępu do iCargo, na czas Przerwy Konserwacyjnej, a takie zdarzenia nie będą uznawane jako nienależyte wykonywanie Umowy.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Usługi poprzez rozbudowę Usługi o nowe funkcje, zmianę lub usunięcie dowolnej funkcjonalności.

§ 19.

 1. W zależności od Planu, Klientowi służy prawo samodzielnego konfigurowania Kont.
 2. Konta konfigurowane są przez Konto Reprezentanta w liczbie zgodnej z Planem.
 3. Jeżeli wybrany Plan dotyczy tylko 1 Konta, wówczas z Usługi można korzystać tylko przez Konto Reprezentanta.

§ 20.

Klientowi służy prawo zmiany Planu, od pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego, a w celu skorzystania z tego prawa, Klient jest zobowiązany zawiadomić Usługodawcę o zamiarze zmiany Planu, z wyprzedzeniem co najmniej 14 Dni Roboczych.

§ 21.

Klient zobowiązuje się do:

 1. korzystania z Usługi, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Podręczniku Użytkownika iCargo”,
 2. korzystania z Usługi, wyłącznie do potrzeb przedsiębiorstwa Klienta,
 3. terminowego i w całości uiszczania Opłat,
 4. powstrzymania się przy korzystaniu z Usługi, od dostarczania treści naruszających obowiązujący porządek prawny.

Rozwiązanie i Wygaśnięcie Umowy

§ 22.

Usługodawcy i Klientowi służy prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.

§ 23.

 1. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), jeżeli Klient:
  1) podał nieprawdziwe dane przy zamawianiu Usługi,
  2) uchybi zobowiązaniom z § 21.
 2. Klient może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego), jeżeli:
  1) z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy i przez Usługodawcę zawinionych, nie mógł korzystać z Usługi, nieprzerwanie przez pięć kolejnych dób w Okresie Rozliczeniowym,
  2) został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie akceptuje nowej treści Regulaminu.

§ 24.

Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Rozliczeniowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy.

Ochrona Danych

§ 25.

Usługodawca będzie chronił dane osobowe Klienta, według zasad określonych przepisami Ustawy.

§ 26.

Usługodawca może publikować nazwę, firmę, logo i adres strony internetowej Klienta, w swojej liście referencyjnej.

§ 27.

 1. Dane gromadzone na serwerze Usługodawcy, w związku ze świadczeniem Usługi, stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim, ani też Usługodawca nie będzie z tych danych czynił użytku we własnym interesie, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie danych jest konieczne, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Dane wymienione w ust. 1 Usługodawca usunie w ciągu 14 dni od zaprzestania świadczenia Usługi.

§ 28.

Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia SSL.

Opłaty

§ 29.

Wysokość Opłaty jest ustalana w Umowie na podstawie Cennika.

§ 30.

Opłata, oprócz wynagrodzenia za korzystanie z Usługi, obejmuje również należności za:

 1. aktywację Usługi,
 2. zapewnienie wsparcia i usuwanie problemów,
 3. aktualizacje iCargo,
 4. dokonanie zmiany Planu,

§ 31.

Opłaty będą uiszczane na podstawie Faktur Pro Forma przesyłanych Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na E-mail Reprezentanta.

§ 32.

W przypadku, gdy Klient korzysta z większej liczby Kont niż Plan, który zamówił, wówczas Opłata jest naliczana na podstawie Cennika, zgodnie z wykorzystywanym Planem odpowiadającym założonej liczbie Kont w momencie wystawienia Faktury Pro Forma.

§ 33.

Wszystkie Opłaty uznaje się za uiszczone w dniu, w którym rachunek bankowy Usługodawcy zostanie uznany kwotą Opłaty.

§ 34.

Usługodawca w ciągu 7 dni od uiszczenia Opłaty przekaże Klientowi drogą elektroniczną fakturę VAT, za pośrednictwem poczty elektronicznej na E-mail Reprezentanta.

§ 35.

 1. Kwota Opłaty za wykonaną Usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi jeżeli Klient wcześniej z niej zrezygnuje.
 2. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Abonenta, ma On prawo zwrotu Opłaty.

§ 36.

 1. Opłata za Okres Rozliczeniowy ulega obniżeniu o 1/30 za każdą dobę, w której w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy i przez Usługodawcę zawinionych, Klient nie mógł korzystać z Usługi.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy blokady dostępu do iCargo na czas aktualizacji iCargo oraz zasobów technicznych, służących do wykonywania Usługi.

Zmiana Regulaminu

§ 37.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

§ 38.

Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

 1. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Usługi.
 2. Konieczności dostosowania Usługi i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

§ 39.

O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu, z podaniem daty zmiany.

§ 40.

W przypadku zmiany Regulaminu:

 1. nowa treść Regulaminu, będzie obowiązywała od początku Okresu Rozliczeniowego, następującego po dacie zmiany Regulaminu,
 2. Klient, z zastrzeżeniem postanowienia § 23 ust. 2 punkt 2 Regulaminu, jest związany zmianą Regulaminu.
 3. Klient akceptuje zmianę w Regulaminie bez żadnych zastrzeżeń w momencie uiszczenia Opłaty za nowy Okres Rozliczeniowy.

Postępowanie Reklamacyjne

§ 41.

Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta niezadowolenia lub roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia Usługi przez Usługodawcę. W szczególności jeżeli Usługodawca:

 1. ze swej winy będzie w zwłoce z aktywacją Usługi,
 2. nieprawidłowo wyliczy kwotę Opłaty.

§ 42.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. wskazanie Klienta, z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej reklamację,
 2. numer Umowy (jest jednoznaczny z numerem zamówienia), której dotyczy reklamacja.
 3. zwięzły opis przedmiotu reklamacji,
 4. reklamowany okres (datę), w którym wystąpiło zdarzenie, stanowiące podstawę reklamacji,
 5. okoliczności uzasadniające reklamację,
 6. datę zawarcia Umowy i określony termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Usługodawcy terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi,
 7. kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli reklamujący żąda ich wypłaty,
 8. numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych należności, w przypadku o którym mowa w ust. 7.,
 9. podpis zgłaszającego reklamację w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

§ 43.

Wszystkie reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać telefonicznie, pisemnie (osobiście, pocztą, e-mailem) lub ustnie do protokołu w BOK lub siedzibie Usługodawcy.

§ 44.

W przypadku gdy reklamacja nie czyni zadość wymogom z § 42, Usługodawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji.

Reklamację, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania, należy uzupełnić w terminie 14 dni.

§ 45.

Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 Dni Roboczych od jej otrzymania.

§ 46.

Klient traci roszczenia z tytułu nienależytego świadczenia Usługi lub zwłoki w przystąpieniu do świadczenia Usługi, jeżeli reklamacja zostanie złożona po upływie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.

§ 47.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta, w postaci strat spowodowanych nienależytym świadczeniem Usługi lub zwłoką w przystąpieniu do świadczenia Usługi, do wysokości Opłaty za Okres Rozliczeniowy, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące szkodę.

Prawa Autorskie

§ 48.

Usługodawca oświadcza, że:

 1. iCargo jest dziełem oryginalnym, stworzonym przez Usługodawcę,
 2. autorskie prawa majątkowe do iCargo służą wyłącznie Usługodawcy i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich,
 3. korzystanie z Usługi przez Klienta nie będzie naruszało niczyich praw majątkowych ani osobistych.

§ 49.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

§ 50.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

Postanowienia Końcowe

§ 51.

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje związane z zawarciem Umowy, jej wykonywaniem, ewentualnymi zmianami lub ustaniem Umowy, należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej i kierować:

 1. do Usługodawcy – na Adres BOK,
 2. do Klienta – na adres E-mail Reprezentanta.

§ 52.

Ewentualne spory, wynikłe na tle Umowy, będzie rozstrzygał Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, według prawa polskiego.

§ 53.

W części nieuregulowanej Umową i Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy.

§ 54.

Regulamin jest dostępny w Serwisie.

§ 55.

Regulamin obowiązuje od dnia 6.02.2014 roku.

§ 56

Regulamin obowiązuje dla umów zawartych od dnia 6.02.2014 roku.

Zarząd Usługodawcy

Załącznik 1 do Regulaminu, cennik dostępny jest tutaj …