Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.4.3

Transport i spedycja

 • W oknie obsługi monitoringu dodano konwersję niedozwolonych znaków sterujących na spacje. Ponadto dodano weryfikację przed zapisaniem monitoringu, tak, żeby ustrzec się przed błędami w wyświetlaniu.

Fakturowanie

 • Do okna widoku korekty sprzedaży został dodany przycisk umożliwiający odblokowanie korekty sprzedaży, która została już wyeksportowana do Ewidencji VAT.
 • Do okna widoku korekty zakupu został dodany przycisk umożliwiający odblokowanie korekty zakupu, która została już wyeksportowana do Ewidencji VAT.
 • Dodano tłumaczenia wymagane do obsługi odblokowywania korekt.
 • W procedurze aktualizacji do wersji 18.4.3 dodano uprawnienie Odblokowywanie korekt dla korekt sprzedaży i zakupu dla roli Kierownik księgowości.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego wyświetlania tytułu okna w oknie Eksportu ewidencji VAT do Lider.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego wyświetlania tytułu okna w oknie Eksportu ewidencji VAT do Comarch Optima.
 • Dodano możliwość eksportu korekt zakupu do formatu Comarch Optima.
 • W oknie edycji korekty zakupu dodano odświeżanie przycisku Zapisz przy modyfikacji wartości daty w polu Zablokowane.
 • W oknie edycji korekty sprzedaży dodano odświeżanie przycisku Zapisz przy modyfikacji wartości daty w polu Zablokowane.
 • W oknie listy korekt zakupu zablokowano możliwość przejścia do edycji korekty zakupu, jeżeli została wyeksportowana do ewidencji VAT.
 • W oknie listy korekt sprzedaży zablokowano możliwość przejścia do edycji korekty sprzedaży, jeżeli została wyeksportowana do ewidencji VAT.

Zmiany w wersji 18.3.3

Monitoring

 • Dodano parametry konfiguracyjne umożliwiające inicjalizację monitoringu poprzez Informację do wydruku i/lub Komentarz.
 • Dodano możliwość inicjalizacji monitoringu Informacją do wydruku i/lub Komentarzem w zależności od parametrów konfiguracyjnych.
 • Dodano opcję konfiguracyjną “Blokada pola Status w zależności od Typ” w zakładce monitoring okna: Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’.
 • Zmieniono kolejność pól w kolumnie Status: Najpierw typ, potem Status.
 • Uzależniono zmiany Statusu monitoringu od wybranego Typu Monitoringu i parametru konfiguracyjnego: Blokada pola Status w zależności od pola
  Typ.

  • W przypadku, gdy opcja ‘Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest włączona wówczas:
   • zmiana typu ustawia Stan na nieustalony, a pole Stanu jest domyślnie blokowane przed modyfikacją.
   • pole stanu jest odblokowywane tylko wówczas, gdy pole Typ ma wartość: W drodze.
  • W przypadku gdy opcja ‘Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest wyłączona – stan się nie zmienia i pole Stan nie jest blokowane.
 • Dodano ikony do monitoringu:
  • Załadunek,
  • Rozładunek,
  • Odprawa celna,
  • Incydent,
  • Inne.
 • Zmieniono tłumaczenie statusu monitoringu z Nowy na Nieustalony.
 • Poprawiono tłumaczenie On the road w języku angielskim.
 • Ukryto przycisk funkcjonalności czyszczenia kalendarza przy wyborze dat relacji w oknie monitoringu.
 • Rozwiązano problem niedziałania monitoringu przy ustawieniu filtru Ukończone na wartość Wszystkie.
 • Uruchomiono filtrowanie po datach: Relacja Od i Relacja Do.
 • Dodano podpowiedź wyświetlaną po najechaniu na nazwę pól filtrowania Relacja Od i Relacja Do – o tym, że: Daty dotyczą utworzenia dokumentu relacji. Nie można filtrować po datach akcji z uwagi na zależność wiele do wielu, czyli relacja może mieć wiele załadunków i wiele rozładunków.
 • Zmodyfikowano eksport ewidencji VAT do Excel tak, żeby rozbić dane kontrahenta na poszczególne kolumny:
  • Kontrahent Nazwa,
  • Kontrahent NIP,
  • Kontrahent Adres,
  • Kontrahent Kod Miejscowość,
  • Kontrahent Kraj.
 • Zmieniono warunki filtrów pustych dla pól:
  • Załadunki,
  • Rozładunki,
  • Spedytor,
  • Ukończone.

Firmy

 • Dodano adres e-mail do eksportu danych firm do Excel.
 • W konfiguracji globalnej firm, dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający definiowanie domyślnej ilości dni odroczenia ustawionej potem przy tworzeniu nowej firmy.
 • Zmieniono sposób inicjalizacji nowej firmy tak, żeby parametr dni odroczenia był brany z konfiguracji, a nie wartością 45.

Ogólne

 • Dodano tłumaczenie Name na język niemiecki.
 • Poprawiono angielskie tłumaczenie Global configuration.
 • Dodano tłumaczenia dla Domyślnej ilość dni odroczenia w językach angielskim, polskim, ukraińskim.
 • Poprawiono tłumaczenie 500-analiza w języku angielskim.