Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.4

Transport i spedycja

 • Wprowadzono możliwości oceny relacji, poprzez przypisanie im wartości Dobrze, średnio, źle oraz ewentualnego komentarza.
 • Zmodyfikowano wygląd podglądu relacji tak, że informacje dodatkowe umieszczono w zakładkach:
  • Domyślnie widocznej zakładce Ładunki,
  • Informacje do wydruku,
  • Komentarze,
  • Załączniki,
  • Ocena.
   Dzięki temu mimo dodania nowej funkcjonalności okienko jest krótsze.
 • Dodano tłumaczenia do obsługi komentarzy relacji w językach angielskim, polskim, ukraińskim.
 • Dodano obsługę pól Ocena relacji, Komentarz do oceny relacji oraz przycisk Zapisz ocenę. Przy wystąpieniu błędu przy zapisie oceny (głównie chodzi o długość komentarza) wyświetlany jest opis problemu przy polu komentarza.
 • Dodano wyświetlanie ocen relacji na liście relacji.
  • Zdefiniowano nowy styl do wyświetlania kolumny z oceną relacji.
  • Dodano emotikony służące do wyświetlania ocen relacji na liście.
  • Dodano wyświetlanie komentarza do oceny relacji po najechaniu na ikonkę oceny relacji.
 • Dodano obsługę ocen relacji do okna listy Spedycji 1:1.
 • Zmieniono ułożenie informacji na oknie podglądu Spedycji 1:1.
 • Dodano opcję konfiguracji umożliwiającą włączenie/wyłączenie czy wyświetlać informację o przychodach, kosztach i zyskach na liście zleceń, relacji, frachtów, ładunków.
 • Dodano opcję konfiguracji umożliwiającą włączenie/wyłączenie używania oceny relacji.
 • Dodano tłumaczenia dla opcji konfiguracji Zleceń i relacji: Pokaż informacje finansowe na listach.
 • Dodano tłumaczenia dla opcji konfiguracji relacji: Włącz ocenę.
 • Uzależniono wyświetlanie kolumny ocena relacji w zależności od Parametru konfiguracyjnego Włącz ocenę.
 • Uzależniono wyświetlanie zakładki Ocena w oknie podglądu relacji w zależności od parametru konfiguracyjnego: Włącz ocenę.
 • Dodano tłumaczenie nazwy pliku zawierającego wydruk relacji.
 • Rozwiązano problem tworzenia błędnej nazwy pliku po zmianie sposobu numerowania na miesiąc/rok.  Zmodyfikowano nazwę pliku wydruku relacji, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia oraz cześć numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu.
 • Dodano tłumaczenie nazwy pliku zawierającego wydruk zlecenia.
 • Wprowadzono uprawnienie: Pokaż informacje finansowe na listach moduły Transport i spedycja.
 • Przypisano uprawnienie Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja – domyślnie dla ról:
  • Pracownik spedycji,
  • Kierownik spedycji,
  • Zarząd, najwyższe kierownictwo firmy,
  • Pracownik księgowości,
  • dodatkowo dla istniejących instalacji, dla wstecznej kompatybilności dodano uprawnienie dla pracownika fakturowania.
 • Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście relacji od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.
 • Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście zleceń od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.
 • Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście frachtów od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.
 • Uzależniono wyświetlanie kolumn finansowych w Liście ładunków od uprawnienia: Pokaż informacje finansowe na listach modułu Transport i spedycja.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania kolumn finansowych w listach: Zleceń, Frachtów, Relacji i Ładunków.
 • Zmodyfikowano nazwę pliku wydruku potwierdzenia zlecenia, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia oraz cześć numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu.
 • Dodano możliwość wyłączenia wyświetlania funkcjonalności Spedycji 1:1.
 • Dodano tłumaczenia Włącz Spedycję 1:1.
 • Dodano ukrywanie/pokazywanie ikon w pasku narzędzi Spedycji 1:1 w zależności od ustawień w konfiguracji.
 • Dodano ukrywanie/pokazywanie ikony Spedycja 1:1 w module Transport i spedycja w zależności od ustawień w konfiguracji.
 • Dodano opcję konfiguracyjną Włącz spedycję 1:1 w konfiguracji modułu Transport i spedycja.
 • Dodano opcję konfiguracyjną umożliwiającą: włączanie drukowania informacji: Płatne wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wykonanie usługi – (rozładunku) – na wybranych szablonach wydruku relacji.
 • Dodano tłumaczenia: Drukuj: Płatne wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego  wykonanie usługi – (rozładunku).
 • Uzależniono szablony wydruku: Szablon 1, Szablon Atlantis, Szablon TLOJ od opcji konfiguracyjnej Drukuj: Płatne wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wykonanie usługi – (rozładunku).
 • Rozwiązano problem przesunięcia o 2 godziny czasu zapisywanego w historii komentarzy w oknie spedycji 1:1. Obecnie zapisywany jest czas z uwzględnieniem strefy czasowej określonej dla Użytkownika.
 • Rozwiązano problem przesunięcia o 2 godziny czasu zapisywanego w historii komentarzy w oknie Relacji. Obecnie zapisywany jest czas z uwzględnieniem strefy czasowej określonej dla Użytkownika.
 • Rozwiązano problem poprawnego wyliczania sumy kosztów i zysków na liście ładunków.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania komentarzy dla zleceń Spedycji 1:1 w oknie podglądu klasycznej relacji, z uwagi na możliwość nadpisywania innych komentarzy.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania komentarzy dla zleceń Spedycji 1:1 w oknie podglądu klasycznego zlecenia, z uwagi na możliwość nadpisywania innych komentarzy.
 • Zmieniono sposób prezentacji danych na oknie podglądu klasycznego Zlecenia.
 • Zmieniono położenie danych: Adres urzędu celnego w oknie podglądu zlecenia spedycji 1:1.
 • Zmieniono położenie danych: Adres urzędu celnego w oknie podglądu klasycznej relacji.
 • Rozwiązano problem przesunięcia o 2 godziny czasu zapisywanego w historii komentarzy w oknie klasycznych zleceń. Obecnie zapisywany jest czas z uwzględnieniem strefy czasowej określonej dla Użytkownika.
 • Dodano tłumaczenie dla nazwy pliku Raport oceny relacji.
 • W polskich tłumaczeniach zmieniono skrót rpt na raport w nazwach plików.
 • Dodano tłumaczenie: Raport oceny relacji.
 • Dodano Raport ocen relacji do okna Raporty modułu transport i spedycja.
 • W oknie widoku relacji dodano wymuszenie ustawienia oceny relacji, przy próbie jej zapisana. Tym samym wyświetlany jest komunikat: Dokonaj oceny, jeżeli nie została wybrana żadna ocena.
 • W oknie widoku zlecenia spedycji 1:1 dodano wymuszenie ustawienia oceny relacji, przy próbie jej zapisana. Tym samym wyświetlany jest komunikat: Dokonaj oceny, jeżeli nie została wybrana żadna ocena.
 • Dodano raport oceny relacji – dostępny jest z poziomu systemu informowania kierownictwa -> Transport i Spedycja.
 • W oknie podglądu zlecenia spedycji 1:1 dodano weryfikację, czy został przypisany komentarz dla Złej oceny. Ponieważ dla oceny Zła – jest zawsze wymagany.

Fakturowanie

 • Dodano opcję konfiguracyjną: Średnik zamiast nowej linii. Po włączeniu opcji w kreatorze faktury sprzedaży – używany będzie średnik zamiast nowych linii. Dzięki czemu opis pozycji na fakturze będzie znacznie krótszy.
 • Poprawiono błędy i literówki we francuskim tłumaczeniu faktury.
 • Zmodyfikowano nazwę pliku wydruku faktury sprzedaży, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia oraz cześć numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu – dla faktury sprzedaży.
 • Zmieniono domyślne tłumaczenia nazw plików wydruków korekt i faktur.
 • Zmodyfikowano strukturę nazwy pliku wydruku faktury sprzedaży, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia, symbol dokumentu oraz cześć numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu – dla faktury sprzedaży.
 • Zmodyfikowano strukturę nazwy pliku wydruku korekty faktury sprzedaży, tak, żeby zawierał nazwę wydruku z tłumaczenia, symbol dokumentu oraz cześć numeru budowaną na podstawie elementów numeru w ustawieniach typu dokumentu – dla korekty faktury sprzedaży.
 • Poprawiono literówki dla tłumaczenia Proszę potwierdzenia przyjęcia zlecenia przesłać na adres w języku polskim i angielskim.
 • Zmiana klucza tłumaczenia z Trailer.registration.number na Trailer.registration.number.short.
 • Dodano parametr konfiguracyjny “Nr rejestracyjny przyczepy/naczepy” umożliwiający kopiowanie numeru naczepy lub przyczepy ze zlecenia/relacji do faktury sprzedaży.
 • W kreatorze faktury sprzedaży, dodano kopiowanie numeru przyczepy lub naczepy w zależności od parametru konfiguracyjnego modułu faktur i płatności: Nr rejestracyjny przyczepy/naczepy.
 • W kreatorze faktur zmieniono sposób tworzenia ostatniego wiersza opisu pozycji faktury.
 • Rozbudowano kreator faktur sprzedaży, tak że po włączeniu opcji konfiguracyjnej: Średnik zamiast nowej linii – w kreatorze faktury sprzedaży – używany będzie średnik zamiast nowych linii. Dzięki czemu opis pozycji na fakturze będzie znacznie krótszy.
 • Wyłączono domyślnie (dla wstecznej kompatybilności) opcje konfiguracyjne kreatora faktur sprzedaży:
  • Nr rejestracyjny przyczepy/naczepy.
  • Średnik zamiast nowej linii.
 • Zmodyfikowano eksport ewidencji VAT do Lidera, przez dodanie nowego pola w eksporcie obsługującego rozliczanie VAT metodą kasową.

System informowania kierownictwa

 • W raporcie Analiza relacji w sekcji Globalne – dodano automatyczne ustawianie szerokości kolumn w Excel.
 • Do raportu Analiza relacji dodano kolumny:
  • Zleceniobiorca Symbol,
  • Kierowca,
  • Telefon – kierowcy.
 • Do raportu Analiza relacji dodano kolumny z:
  • komentarzem do relacji,
  • oceną,
  • komentarzem do oceny,
  • Numer rejestracyjny przyczepy / naczepy,
  • Informacja do wydruku,
  • Opis (przy kierowcy),
  • Ocena,
  • Ocena wartość,
  • Ocena komentarz.

Ogólne

 • Dodano nowe kraje przy inicjalizacji nowej bazy.
 • Zmieniono symbol Wielkiej Brytanii przy inicjalizacji nowej bazy z UK na GB – zgodny z ISO.
 • Usunięto nieużywany raport z sekcji globalne raporty.
 • Rozwiązano problem przesunięcia czasowego na liście logów operacji w iCargo (był wyświetlany czas o 2 godziny wcześniejszy).
 • Rozwiązano problem przesunięcia czasowego na oknach podglądu danych w iCargo (był wyświetlany czas o 2 godziny wcześniejszy).