Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.23

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem z wysyłaniem Relacji przez e-mail w przeglądarce Google Chrome.
 • Rozwiązano problem z wysyłaniem Relacji przez e-mail w przeglądarce Safari.
 • Dodanie wysyłania ukrytej kopii (BCC) przy wysyłaniu mailem wydruku przyjętego Zlecenia.
 • Zmieniono sposób wysyłania maili dla Relacji i Zleceń na wysyłkę asynchroniczną.
 • Zmieniono ilość kolumn parametrów wyszukiwania z 3 na 4 i ujednolicenie kolejności parametrów w Listach: Spedycja 1:1, Zlecenia, Frachty, Relacje, Ładunki.
 • Dodano funkcjonalność wyszukiwania w liście zleceń po Numerze zlecenia lub Numerze dokumentu klienta pow wpisaniu numeru w parametrze wyszukiwania Numer.

Fakturowanie

 • Dodano obsługę filtrowania w liście faktur sprzedaży, dokumentów nieściągalnych, ściągalnych i wszystkich.
 • Dodanie ustawiania focus w polu Do (To) po wejściu w okno wysyłania poczty, przy wysyłce faktur.
 • Dodanie tłumaczenia Przyczyna korekty w języku niemieckim i francuskim.
 • Dodano nową stawkę VAT 5% przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
 • Przypisano dla Stawek VAT stawki fiskalne A, B, C, F przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
 • Dodano kategorię fakturowania Spedycja przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
 • Dodanie usługę Spedycja przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
 • Dodano parametry konfiguracyjne w module fakturowania:
  • Pomiń wydruk kwot w PLN na fakturze w walucie obcej.
  • Drukuj ‘lub w PLN’ na fakturze w walucie obcej.
 • Dodana obsługę białych szablonów faktur sprzed wersji 17.23 – na potrzeby wydrukowania, np. starszych dokumentów, wystawionych przed wgraniem wersji 17.23.
 • Dodano brakujące tłumaczenie dla języka angielskiego Ustawienia wydruku (Print setup).
 • Zmiany w nowym wydruku faktur:
  • Dodano obsługę parametru konfiguracji: Drukuj ‘ PLN’ na fakturze w walucie obcej.
  • Zlikwidowano dodatkowy wiersz Waluta i przeniesiono waluty faktury do wiersza z kwotą waluty.
  • Dodano symbol waluty do Do zapłaty, Zapłacono, Pozostało do zapłaty.
  • Wyrównano do góry pola Sprzedawca i Kupujący.
 • Dodano parametr “Poziom wypełnienia szarością” w konfiguracji Ustawień wydruku faktury.
 • Uzależniono od parametru “Poziom wypełnienia szarością” podstawowe szablony wydruku faktur.
 • Zlikwidowano szablony szare i zastąpiono je przez możliwość ustawiania poziomu szarości wyróżnionych elementów.
 • Zmieniono tłumaczenie przeznaczenie i tłumaczenie zakładki Filtr dla list faktur na Ustawiania dla list faktur.
 • Zmieniono opis komentarza w związku ze zmianą nazwy i przeznaczenia zakładki Filtr dla list faktur.
 • Przeniesiono parametry: Pokaż wewnętrzny numer na liście faktur zakupu, Sposób wyszukiwania faktur zakupu na liście do zakładki Ustawiania dla list faktur.
 • Usunięto kolumnę Typ w listach faktur sprzedaży i zakupu.
 • Dodano kolumnę Data dokonania w listach faktur sprzedaży i zakupu.
 • Zmieniono wyświetlanie numeru faktury na pełny numer faktury zawierający symbol typu dokumentu w listach faktur sprzedaży i zakupu.
 • Zmieniono nazwę kolumny Data na Data wystawienia w liście faktur sprzedaży i zakupu.
 • Dodano kolumnę Data wysłania na liście faktur sprzedaży.
 • U wszystkich użytkowników wymuszono wyświetlanie wewnętrznego numeru faktury na liście faktur zakupu.
 • Zmieniono nazwę listy faktur sprzedaży z Faktury na Faktury sprzedaży.
 • Zmieniono nazwę listy faktur zakupu z Faktury na Faktury zakupu.
 • Zmieniono styl wyświetlania kolumny Numer w listach faktur zakupu, sprzedaży.
 • Dodano możliwość ukrywania kolumny Data wysłania na liście faktur sprzedaży.
 • Dodano możliwość ukrywania kolumny Data otrzymania na liście faktur zakupu.
 • Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy na listach faktur zakupu sprzedaży mają pojawiać się powyższe kolumny:
  • Pokaż Data otrzymania na liście faktur zakupu.
  • Pokaż Data wysłania na liście faktur sprzedaży.
  • Pokaż Data dokonania na liście faktur sprzedaży i zakupu.

Płatności i Windykacja

 • Ograniczono wyświetlanie faktur, korekt i not w liście wyboru dokumentów w definiowaniu przelewu tylko do dokumentów ściągalnych (nie oznaczonych jako nieściągalne).
 • Dodano obsługę filtrowania w liście płatności dokumentów nieściągalnych, ściągalnych i wszystkich.
 • Zmiana sposobu wyświetlania listy parametrów wyszukiwania w oknie kompensat z 3 kolumn na listę.
 • Zmodyfikowano sposób wybierania dokumentów przy tworzeniu kompensat. Dokumenty zostały ograniczone tylko do dokumentów nie posiadających statusu nieściągalne. Obecnie, żeby skompensować jakiś stary dokument oznaczony jako nieściągalny trzeba mu najpierw odznaczyć status nieściągalny, a dopiero potem można go wybrać do kompensacji z innym dokumentem.
 • Dodano możliwość wyboru po statusie Nieściągalne: Wszystkie, Ściągalne, Nieściągalne faktur w oknie Windykacji.

System informowania kierownictwa

 • Zmieniono sposób wybierania danych w raportach: Spedytorzy, Grupy Spedytorów, Prowizja, Prowizja PLN. Obecnie wszystkie 4 raporty przestawiliśmy na filtrowanie po dacie wystawienia faktury zamiast po dacie dokonania, zatem prowizja będzie naliczana faktycznie w miesiącu wystawienia, a nie kiedy była dokonana usługa.
 • Rozbudowano opisy raportów w oknie wyboru raportów, tak żeby lepiej wyjaśnić zasadę ich działania po zmianie sposobu wybierania danych (obecnie po dacie wystawienia faktury): Spedytorzy, Grupy Spedytorów, Prowizja, Prowizja PLN.
 • Poprawiono znalezione błędy literowe w opisach raportów.
 • Dodano parametr wyszukiwania Nieściągalne: Wszystkie, Tak, Nie – umożliwiającego filtrowanie danych na wybranych raportach faktur do wymagalnego statusu ściągalności należności.
 • Dodano opisy o filtra Nieściągalne na stronie wyboru raportów.
 • Uzależniono raporty od statusu ściągalności (Nieściągalne: Wszystkie, Tak, Nie): Niezapłacone wydatki, Faktury i noty niezapłacone, Niezapłacone przychody, Niezapłacone przychody na kwotę większą niż, Windykacja.

Ogólne

 • Dodano ikony statusów: Wykonywane, Wykonane zamknięte.
 • Poprawiono obsługę innych języków przy wysyłce mailem.
 • Poprawiono procedurę aktualizacji modułu Transport i Spedycja, przez ten problem nie inicjowały się między innymi prawa do modyfikacji spedycji 1:1 na klasyczne zlecenie i relację.
 • Poprawiono symbole sortowania według kolumn dla języka angielskiego.
 • Zwiększono do 4 liczbę kolumn parametrów wyszukiwania w liście firm.
 • Przeniesiono ikonę ze statusem firmy w kolumnę Nazwa firmy, tym samym zlikwidowano dodatkową kolumnę: Status firmy.
 • W filtrowaniu listy firm usunięto pole wyboru: Tylko przewoźnicy, w jego miejsce wprowadzono możliwość filtrowania danych po Typie współpracy, gdzie można wybrać: Wszystkie, Klientów, Spedycje,
  Przewoźników, Zleceniobiorców.