Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.24

Transport i spedycja

 • Zmieniono sposób wyświetlania kolumny Relacja na Liście ładunków.
 • Usunięto problem oznaczeń kolorystycznych przychodu w liście zleceń, który związany był z zaokrągleniami przy przeliczaniu z walut obcych na PLN.
 • Usunięto problem oznaczeń kolorystycznych przychodu w liście frachtów, który związany był z zaokrągleniami przy przeliczaniu z walut obcych na PLN.
 • Ujednolicono wygląd okna konfiguracyjnego Informacje na wydruku zlecenia i relacji z innymi oknami konfiguracyjnymi.
 • W szablonie wydruku relacji Atlantis zmieniono położenie informacji o sposobie fakturowania dla podwykonawcy. Informacje te zostały także powiększone i wytłuszczone.
 • W szablonie 2 wydruku relacji, uzależniono formatowanie Warunków realizacji zlecenia oraz parametrów fakturowania od ustawienia parametru Wyrównanie warunków w Konfiguracji Informacji na wydruku zlecenia i
  relacji.

Fakturowanie

 • Zwiększenie szerokości kolumny Numer w Liście faktur zakupu i sprzedaży oraz w liście zleceń do wystawienia faktur – w module Fakturowania.
 • Zmieniono opis pola konfiguracji Wymagaj zewnętrznego id na Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury sprzedaży. Co lepiej oddaje przeznaczenie tego parametru konfiguracji.
 • Zmieniono Zewnętrzne id na Zewnętrzne id firmy w komunikatach dotyczących odwołania się właśnie do wartości pola Zewnętrzne id dla firmy.
 • Zmieniono opis zakładki Opis faktury w oknie danych firm na Informacja do wydruku na fakturze, ponieważ lepiej odpowiada to znaczeniu tego atrybutu.
 • Dodano do eksportu danych firm do Excel pola: Komentarz i Informacja do wydruku na fakturze.
 • Poprawiono tłumaczenie Nazwy i opisu parametru konfiguracyjnego Drukuj: Lub do zapłaty PLN na fakturze w walucie obcej w Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności.
 • Dodano tłumaczenia dla parametru konfiguracyjnego: Nowo tworzona firma jest nieaktywna.
 • Dodano parametr konfiguracyjny, dla Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności, umożliwiający ustawienie czy ma być drukowana ilość dni dla pozycji Termin płatności na fakturze sprzedaży.
 • Przy aktualizacji wymuszono ustawienie parametru: Drukuj ilość dni dla Terminu płatności – tak, żeby ilość dni się drukowała (dla wstecznej kompatybilności wyglądu wydruków). Jeżeli ilość dni ma być ukryta, trzeba
  ręcznie zmienić ustawienie tego parametru.
 • Uzależniono szablony: Faktura jednojęzyczna – biała i Faktura dwujęzyczna – biała od parametru Drukuj ilość dni dla Termin płatności dla Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności. Po wyłączeniu parametru: Drukuj ilość dni dla Termin płatności w zakładce Ustawienia wydruku w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności na fakturze drukuje się tylko data bez ilości dni.
 • W liście dokumentów Ewidencja VAT, usunięto kolumnę Typ w jej miejsce użyto pełnego numeru dokumentu zawierającego w sobie oznaczenie typu.
 • Dodano Wydruk ewidencji VAT dla faktur zakupu i korekt faktur zakupu. Na wydruku użyto pola z pełnym numerem dokumentu.
 • Na wydruku ewidencji faktur zakupu dodano drukowanie zewnętrznego numeru dokumentu – dla faktur sprzedaży wystawionych przez klienta jako samo-fakturowanie.
 • W liście faktur sprzedaży zmieniono usunięto filtr Niewysłane i w jego miejsce wprowadzono filtr Wysłane, który umożliwia wyświetlenie wszystkich faktur, tylko wysłanych, tylko niewysłanych.
 • W liście faktur sprzedaży usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
 • W liście faktur sprzedaży usunięto filtr Bez ewidencji VAT i w jego miejsce wprowadzono filtr Ewidencja VAT – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko wyeksportowanych do ewidencji VAT, tylko nie
  wyeksportowanych do ewidencji VAT.
 • W liście faktur zakupu usunięto filtr Bez ewidencji VAT i w jego miejsce wprowadzono filtr Ewidencja VAT – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko wyeksportowanych do ewidencji VAT, tylko nie
  wyeksportowanych do ewidencji VAT.
 • Zoptymalizowano wyszukiwanie faktur sprzedaży i zakupu na listach faktur i zakupu, w wyniku czego nawet dwukrotnie skrócił się czas wyszukiwania i wyświetlania list faktur.
 • Dodano eksport danych firm do wydruku adresów pocztowych dla wysyłanych faktur, przez korespondencję seryjną. Eksport wymaga uprawnienia: Eksport danych firm. Jeżeli do danej firmy jest wysyłanych kilka faktur, to dane tej firmy eksportowane są tylko raz.
 • Dodano eksport listy faktur sprzedaży w postaci pliku Excel zawierającego komplet danych do wypełnienia Pocztowej książki nadawczej.

Windykacja

 • Zmodyfikowano funkcjonowanie windykacji faktur, zagwarantowano możliwość prowadzenia tylko jednej sprawy windykacyjnej dla faktury. W szczególnych sytuacjach, dla pracy wieloosobowej istniała możliwość zapisania 2 windykacji do jednej faktury, co powodowało nieprawidłowe funkcjonowanie programu.
 • Zmodyfikowano funkcjonowanie windykacji not, zagwarantowano możliwość prowadzenia tylko jednej sprawy windykacyjnej dla noty. W szczególnych sytuacjach, dla pracy wieloosobowej istniała możliwość zapisania 2 windykacji do jednej noty, co powodowało nieprawidłowe funkcjonowanie programu.
 • Rozwiązano problem tworzenia i drukowania wezwań do zapłaty. Przy tworzeniu wezwania do zapłaty był pobierany nieprawidłowy ciąg dla tłumaczeń:
  • Pierwsze wezwanie (klucz: Vindication.first.call.description),
  • Drugie wezwanie (klucz: Vindication.second.call.description),
  • Wezwanie przed sądowe (klucz: Vindication.writ.description).

Płatności

 • Dodano możliwość filtrowania w liście płatności po wartości Skonto.

Firmy

 • Zmiana użytych styli w liście Firm, tak, żeby lepiej pasowała do niższych rozdzielczości.
 • Dodano parametr wyszukiwania Zewnętrzne id: Wszystkie, Wypełnione, Puste do Listy firm.
 • Dodano w podstawowych danych kontaktowych firmy pole Kontakt oznaczającego nazwę kontaktu lub imię i nazwisko osoby kontaktowej.
 • Dodano uprawnienie Eksport danych firm. Domyślnie w iCargo to uprawnienie jest przypisywane tylko dla roli administratora, ze względu na ochronę danych firmowych. Jeżeli jakaś inna rola w systemie, np. Spedytorzy ma posiadać to uprawnienie, wówczas trzeba ją dodać ręcznie.
 • Uzależniono możliwość eksportowania danych firm w oknie Listy firm od uprawnienia Eksport danych firm.
 • Wprowadzono dedykowane tłumaczenia dla nazw pól tylko do eksportu firm do Excel, tak, żeby można było dostosować nazewnictwo kolumn do własnych potrzeb firmy.
 • Dodano obsługę Formy płatności w edycji danych firmy.
 • Zmieniono sposób wyświetlania danych kontaktowych w firmach dla zakładki Kontakty, tak żeby nie łamały się linie z opisem pola w edycji i podglądzie oraz wartością pola w podglądzie.
 • Dodano niełamanie długiej linii tekstu dla pola: Dni odroczenia – w oknie podglądu danych firmy.
 • W edycji danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania etykiet danych kontaktowych tak, żeby nie zawijały się przy dłuższych nazwach etykiet.
 • W widoku danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania danych kontaktowych tak, żeby nie zawijały się Etykiety pół oraz wartości.
 • W widoku danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania linku do Skanu OCP, tak, żeby nie zawijał się.
 • Zmieniono tłumaczenie w języku polskim z Nr licencji transp. na Numer licencji transportowej.
 • Ujednolicono wygląd widoku danych firmy pod względem prezentacji Symbolu i Numeru firmy w jednej linii – z wyglądem edycji danych.
 • W widoku i edycji danych firmy wprowadzono wyświetlanie napisu Brak logo, w miejsce błędnego obrazka – przy niedodanym logo firmy. Problem dotyczył przeglądarki Google Chrome.
 • Ujednolicono kolejność pól w widoku i edycji danych firmy.
 • Dostosowano wygląd edycji i podglądu danych firmy do dostępnej wkrótce funkcjonalności adresu korespondencyjnego.
 • Przeniesiono numer licencji transportowej w miejsce zaraz po NIP.
 • Przeniesiono pole VAT w PLN do wiersza z polem Stawka VAT.
 • Dodano parametr konfiguracyjny: Nowo tworzona firma jest nieaktywna. Ten parametr w połączeniu z uprawnieniem: Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej – daje możliwość zatwierdzania (osobie decyzyjnej) każdej nowej firmy dodanej przez spedytorów.
 • Dodano obsługę parametru konfiguracyjnego: Nowo tworzona firma jest nieaktywna – przy tworzeniu nowej firmy. Obecnie po ustawieniu opcji: Nowo tworzona firma jest nieaktywna – dodawana nowa firma będzie automatycznie tworzona jako nieaktywna. Jeżeli użytkownik nie będzie miał uprawnienia: Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej, wówczas firma ta musi być zaakceptowana (ustawiona jako aktywna) przez odpowiednią osobę decyzyjną. Bez takiej akceptacji nie pojawi się na liście firm przy tworzeniu zleceń, relacji, faktur, itd. Zmiana parametru konfiguracji Nowo tworzona firma jest nieaktywna lub uprawnienia Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej wymaga przelogowania użytkownika.

Ogólne

 • Wyłączono auto uzupełnianie pól loginu i hasła w oknie edycji użytkowników.
 • Przeniesiono położenie menu rozwijalnego Dodatki w miejsce koło przycisku Szukaj, na listach: Zleceń, Relacji, Firm, Faktur sprzedaży. Było to podyktowane lepszym wykorzystaniem miejsca na oknie list.