Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.25

Transport i spedycja

 • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
 • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
 • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
 • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
 • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
 • Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
 • Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
 • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
 • Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło do użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
 • Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
 • Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie “Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach“.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
 • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
 • W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
 • W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
 • W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
 • W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
 • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z “Otwórz zlecenie” na “Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie“.
 • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z “Otwórz relację” na “Cofnij rozliczenie i otwórz relację“.
 • Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
  • dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
  • dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
  • w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko la waluty EUR, czyli:FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
 • Dodano opcję konfiguracji “Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w Imię Nazwisko -> Transport i spedycja):
  • Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
  • Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
  • Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.

Firmy

 • Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
 • Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
 • Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
 • W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
 • W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
 • Dodano opcję konfiguracyjną “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.
 • W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id“.

Fakturowanie

 • W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
 • Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
 • Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
 • Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w nocie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
 • Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie znikały przyciski Zapisz, Anuluj.
 • Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
 • W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica zachowanie okna z oknami faktur.
 • Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
 • Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
 • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
 • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
 • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
 • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
 • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
 • Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
 • Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
 • Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
  • Wartość netto w walucie właściciela.
  • Kwota VAT w walucie właściciela.
  • Wartość brutto w walucie właściciela.
 • Usunięto jakiekolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
 • Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
 • Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
 • Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.

Płatności i windykacja

 • Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
 • Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
 • Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
 • Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
 • Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.
 • Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
 • Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
  • a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
   • Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
   • lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
   • lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
  • b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
  • c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
  • d. Kopiowane były pole “Kwota przelewu” do pola “Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).

SMS

 • W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
 • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.

CRM

 • Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności “Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
  • Zleceń,
  • Relacji,
  • Faktur sprzedaży i zakupu,
  • Korekt sprzedaży i zakupu,
  • Not księgowych,
  • Przelewów bankowych,
  • Płatności gotówkowych.
 • W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
  • Zleceń,
  • Relacji,
  • Faktur sprzedaży i zakupu,
  • Korekt sprzedaży i zakupu,
  • Not księgowych,
  • Przelewów bankowych,
  • Płatności gotówkowych.
 • W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

System informowania kierownictwa

 • W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

Ogólne

 • Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
 • Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
 • Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.