Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.3.0

Fakturowanie

 • Zmodyfikowano sposób wyznaczania daty dokonania na fakturze zbiorczej. Jako data dokonania zapisywana jest data ostatniego rozładunku spośród  wszystkich zleceń na fakturze.
  Ze swojej strony przypominamy, że: faktura powinna odzwierciedlać jedno zdarzenie gospodarcze oraz, że w Polskim prawie nie ma pojęcia faktury zbiorczej.
 • Rozwiązano problem przejść z faktur zakupu do podglądu płatności przez link.

Windykacja

 • Zwiększono rozmiar pola komentarza w windykacji z 255 do 1024 znaków.

Płatności

 • W oknie Do zapłaty dodano dodatkową możliwość filtrowania danych po kolumnach:
  • Rzeczywisty termin płatności,
  • Numer,
  • Zewnętrzny dokument,
  • Termin płatności,
  • Kontrahent,
  • Konto bankowe,
  • Komentarz.

 

Zmiany w wersji 20.0.0

Faktury

 • Dodano kreator faktur zbiorczych ze zleceń – umożliwiający wystawianie faktury zbiorczej poprzez zaznaczenie zleceń na liście i utworzenie na ich podstawie faktury zbiorczej. Funkcjonalność faktur zbiorczych była dostępna cały czas, jednak trzeba było dodawać zlecenia pojedynczo do faktury.
  Z uwagi na operacje zbiorcze kreator ma pewne ograniczenia, np. kursy walut brane są zawsze z parametrów ustawionych w zleceniu, jeżeli nie są tam ustawione to kursy brane są z dnia poprzedzającego wystawienie faktury – oczywiście można później wszystko zmienić bezpośrednio w fakturze.
 • W toolbarze modułu Fakturowanie dodano ikonę Zbiorcze – umożliwiającą włączenie kreatora wystawiania faktur zbiorczych ze zleceń.
 • W fakturach zbiorczych kursu waluty jest wyznaczany dla każdej pozycji oddzielnie, uwzględniany jest też typ zdarzenia, który określa datę wyznaczenia kursu dla danej pozycji. Jeśli
  nie jest określony w zleceniu jest brany z konfiguracji kontrahenta.
 • Dodano obsługę eksportu korekt faktur dla funkcjonalności eksportu ewidencji VAT w formacie Insert (Rewizor).
 • Zmodyfikowano eksport do Rewizora w sekcji [Nagłówek] dotyczącej dokumentów pierwsza wartość w linii ma mieć teraz jedną z wartości” “FS”, “FZ”, “KFS”, “KFZ” w zależności od eksportowanych dokumentów. Wartości te odpowiadają wartościom ze słownika typów dokumentów “Symbol zewnętrznego systemu”. Dzięki temu nie trzeba zmieniać istniejącej już numeracji. Wartość w słowniku typów dokumentów musi być ustawiona.
 • Rozbudowano eksportu ewidencji korekt faktur – obecnie opis typu dokumentu (zapisany jako zewnętrzny ID) używany przez program FK nie musi być taki sam jak w iCargo.
 • Dodano inicjowanie słownika rodzaje transakcji predefiniowanymi wartościami.
 • Dodano funkcjonalność uniemożliwiającą zapisanie powielonych numerów w polu Zewn. dokument. Jeśli dla danego kontrahenta wpisano już fakturę o takim numerze wówczas
  zgłoszony zostanie błąd.
 • Dla eksportu do programu Lider Dodano węzeł opisujący datę wystąpienia obowiązku podatkowego. Dodano sprawdzenie czy w korekcie zakupu jest wprowadzona data
  otrzymania.

Płatności

 • Rozwiązano problem braku uprawnień przechodzenia z faktury do płatności. Przejście z jest teraz do widoku płatności, a nie do edycji co wymagało wyższych uprawnień.
 • Rozwiązano problem niespodziewanego błędu przy tworzeniu przelewów – występował jeśli w liście dokumentów znajdowała się korekta faktury.
 • Dodano okno podglądu kompensat.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu kompensaty.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji kompensaty, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej kompensaty – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Dodano okno podglądu przelewów.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu przelewu.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji przelewu, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanego przelewu – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Dodano okno podglądu płatności gotówkowych.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu płatności gotówkowej.
 • Dodano link podglądu płatności gotówkowej z faktury.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji płatności gotówkowej, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej płatności gotówkowej – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Zmieniono sposób przekazywania parametru do podglądu płatności: gotówkowych i kompensat.
 • Rozwiązano problem ponownego pobierania wydruku faktury po wyświetleniu wydruku faktury i wejściu w podgląd dowolnej płatności.
 • Usunięto unikalność na numerach kont bankowych IBAN – daje to możliwość podawania tego samego numeru konta dla różnych firm (kontrahentów). Zrealizowano na prośbę użytkowników iCargo z uwagi na to, że klienci dla różnych działalności mają to samo konto bankowe.
 • Dodano możliwość eksportu przelewów bankowych do BZ WBK (dla kont eliksir).
 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Płatności – dodano parametr konfiguracyjny Nazwa banku. Dla eksportu do BZ WBK w konfiguracji przelewów trzeba ustawić opcję BZ WBK. Dla pozostałych banków wybieramy Alior.
 • Rozwiązano problem wyświetlania waluty w widoku płatności gotówkowej.

Windykacja

 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Windykacja – dodano parametr konfiguracyjny: Dni zwłoki od rzeczywistego terminu płatności – określający od jakiej daty liczyć dni zwłoki przy wezwaniu windykacyjnym. Domyślnie parametr jest wyłączony co oznacza datę liczoną od terminu płatności, jeśli zostanie włączony – wówczas od data jest liczona rzeczywistego terminu płatności.
 • Zmodyfikowano wydruk wezwania do zapłaty tak, że w zależności od ustawienia w konfiguracji windykacji zwłoka w wezwaniu jest obliczana od terminu płatności lub rzeczywistego terminu płatności.
 • Przy aktualizacji ustawiane jest dla wstecznej zgodności, że wezwania wystawiane są dla terminu płatności.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem polskich liter w stopce wydruku relacji własnej.
 • Uzależniono wszystkie tworzenia czcionki w dokumentach pdf od czcionki Arial.
 • Ujednolicono wygląd stopek drukowanych dokumentów.
 • Dodano brakujące tłumaczenie LDM.
 • Rozwiązano problem błędu w grafiku pojazdów przy próbie kliknięcia w link “Dostępne pojazdy”.

System informowania kierownictwa

 • Dodano raport Przepływy finansowe w sekcji raportów Globalnych.
  Raport przedstawia przepływy finansowe na zadany dzień. W wyniku otrzymujemy raport dynamiczny zależny od wybranej daty, przedstawiający sumarycznie:

  • należności w terminie (faktury sprzedaży, korekty sprzedaży z dodatnimi kwotami, korekty zakupu z ujemnymi kwotami, Noty wystawione obciążeniowe, Noty otrzymane uznaniowe),
  • należności po terminie (faktury zakupu, korekty sprzedaży z ujemnymi kwotami, korekty zakupu z dodatnimi kwotami, Noty wystawione uznaniowe, Noty otrzymane obciążeniowe),
  • zobowiązania,
  • wyświetlane są tylko dokumenty ściągalne i nie oznaczone jako zapłacone,
  • kwoty zobowiązań i należności są podzielone na waluty.
  • kwoty w walucie właściciela przeliczane są według ostatniego znalezionego kursu walut, w przypadku braku kursu w kolumnie tej jest 0 (zero). Uwaga w przypadku braku kursu kwota Ogółem PLN może być niepoprawna.

Indywidualne integracje

 • Dodano możliwość eksportowania pojedynczych faktur do formatu PDF i wgrywania ich na serwer FTP wskazany przez klienta. Funkcjonalność jest realizowana i wdrażana na życzenie klienta i za dodatkową odpłatnością.

Zmiany w wersji 19.2.1

Transport i spedycja

 • Na wydruku relacji w szablonie nr 1 dodano telefon komórkowy spedytora – jest drukowany jeśli spedytor ma podany w danych pracownika telefon komórkowy.

Fakturowanie

 • Zmieniono opis systemu FK do którego wykonywany jest eksport z Sage Symfonia Mała Księgowość (Format 3.0) na Sage Symfonia (Format 3.0) – z uwagi na to, że obecnie pliki eksportu dla obu systemów są jednakowe – wymagany jest inny szablon importu do systemu FK.
 • Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed zmianami w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
 • Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed usuwaniem w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
 • Dla przycisku eksportowania wydruków faktur do PDF – dodano podpowiedź, że eksport wydruków dotyczy tylko dokumentów sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem w kreatorze faktury sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze zakupu.
 • Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem w notach księgowych.
 • Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem na korektach fakturze.
 • W oknie edycji korekt zmieniono sposób pobierania kont bankowych właściciela – pobierane są tylko aktywne konta.
 • W kreatorze faktury zakupu usunięto ograniczenie powodujące, że w przypadku faktury w walucie właściciela wyświetlane jest tylko jedno konto bankowe. Obecnie można przypisać do 3. kont i wszystkie się one pokażą w kreatorze faktury.
 • W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – jeśli usunięto konto drugie wówczas usuwane jest też konto trzecie. Usunięcie konta pierwszego, z uwagi na to, że jest wymagane nie usuwa konta drugiego – wynika to z tego, że konto pierwsze jest wymagane.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych na fakturze sprzedaży – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych w notach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych w korektach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – dodano wyświetlanie informacji o nieaktywnym koncie właściciela jeśli zostało ono wcześniej przypisane do firmy.
 • W oknie edycji not – pozwolono na ustawienie pustej wartości w polach wyboru kont bankowych.

Płatności

 • W oknie Do zapłaty dodano przycisk umożliwiający wysłanie przypomnień o płatnościach. Przypomnienia są wysyłane do wszystkich płatności wyświetlonych w danym momencie na liście, nawet na dalszych pozycjach listy. W związku z tym należy ustawić parametry na oknie tak, żeby wyświetlane były tylko płatności o których chcemy przypomnieć klientom. Z tego poziomu można też wysyłać przypomnienia o płatnościach przeterminowanych – wszystko zależy od tego jaki zakres dat ustawimy.
  Przed wysłaniem wyświetlany jest monit proszący o potwierdzenie, żądania wysyłki. Informacje wysyłane są automatycznie na adres email podany jako email w danych kontrahenta.
 • W celu możliwości dostosowania treści maila z przypomnieniem dodano specjalne tłumaczenia umożliwiające na korzystanie z parametrów przy wysyłce maili z przypomnieniem. Parametry opisane są w instrukcji obsługi.

Firmy

 • Z uwagi na zgłoszoną potrzebę możliwości definiowania płatności przelewami na rożne konta w zależności od kontrahenta dla którego wystawiana jest faktura sprzedaży – dodano możliwość definiowania do 3 kont bankowych właściciela przypisanych dla poszczególnych kontrahentów. Dzięki temu w iCargo można zdefiniować dowolne kombinacje płatności (maksymalnie na 3 konta bankowe) dla dowolnego kontrahenta.
  Wcześniej można było używać tylko odgórnie zdefiniowanych ustawień kont, np. konto domyślne dla kontrahentów w danym kraju.
  W przypadku gdy nie przypiszemy kont bankowych dla kontrahentów – system działa jak wcześniej. Przypisanie kont bankowych dla dowolnego kontrahenta – “nadpisuje” domyślną funkcjonalność, ale tylko dla tego kontrahenta.
  W przypadku usuwania kont przypisanych dla kontrahenta – musimy najpierw usunąć konto 3., potem konto 2. i dopiero możemy usunąć 1. konto bankowe.

Ogólne

 • Rozwiązano problem kontroli rozmiaru plików załączanych jako pieczątka pracownika, maksymalny rozmiar pliku pieczątki pracownika, domyślnie 128 KiB. W przypadku przekroczenia rozmiaru użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie. Dodano, także komunikat w przypadku próby załączenia pliku niewłaściwego typu – akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg.
 • Dodano komunikat dla użytkownika w przypadku próby wstawienia pliku logo właściciela jeśli typ pliku nie jest obsługiwany przez iCargo, akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg, pdf, tiff, tif.
 • Dodano niezbędne nowe tłumaczenia.
 • W liście tłumaczeń dodano możliwość tłumaczeń wielowierszowych. Opcji tej należy używać bardzo ostrożnie i tylko dla tłumaczeń wielowierszowych, np. tłumaczeń maili do wysyłki przypomnień o płatnościach, ponieważ może spowodować trudne do wykrycia i usunięcia problemy w wyglądzie, np. wydruków. Na oknie znajdują się odpowiednie ostrzeżenia!

Zmiany w wersji 19.1.4

Transport i spedycja

 • Dodano wydruk relacji na pojazd własny, jest on dostępny z poziomu okna podglądu relacji własnej.
 • W wydruku potwierdzenia zlecenia dodano możliwość wydruku danych spedytora. Wydruk uzależniony został od parametru konfiguracyjnego: Drukować dane kontaktowe spedytora na wydruku potwierdzenia zlecenia.
 • W oknie Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’, w zakładce Zlecenia dodano parametr konfiguracyjny: Drukować dane kontaktowe spedytora na wydruku potwierdzenia zlecenia – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania danych spedytora na wydruku potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
  Dla nowych instalacji parametr ten jest domyślnie włączony, dla już używanych programów – jest domyślnie wyłączony w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
 • W oknie Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’, w zakładce Relacje dodano parametr konfiguracyjny: Numer telefonu kierowcy jest wymagany – umożliwiający włączenie lub wyłączenie wymagalności podania numeru telefonu kierowcy na relacji.

Fakturowanie

 • Dodano kolumnę “nr wewnętrzny dokumentu” do eksportu ewidencji VAT do Excela (dla faktur sprzedaży i zakupu).
 • Na szablonach wydruku faktury: Jednojęzycznym i Dwujęzycznym dodano możliwość wydruku danych kontaktowych osoby wystawiającej fakturę lub firmy.
  • Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
   • w konfiguracji modułu faktur i modułu płatności została włączona opcja: Drukuj pieczątkę fakturzysty i Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury
   • osoba wystawiająca fakturę została wybrana z listy wyboru, a nie wpisana ręcznie na fakturze,
   • osoba wybrana, jako wystawiająca fakturę ma wpisany email lub telefon lub telefon komórkowy.
  • W wypadku, gdy powyższe nie występuje, a jest włączona opcja Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury – drukowane będą dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) z właściciela licencji iCargo.
 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Ustawienia wydruku dodano parametr konfiguracyjny: Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania danych osoby wystawiającej fakturę lub właściciela licencji iCargo na wydruku faktury sprzedaży. Parametr ten jest domyślnie włączony w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
 • Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
  • Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
   • w konfiguracji modułu faktur i modułu płatności została włączona opcja: Drukuj pieczątkę fakturzysty i Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury
   • osoba wystawiająca fakturę została wybrana z listy wyboru, a nie wpisana ręcznie na fakturze,
   • osoba wybrana, jako wystawiająca fakturę ma wpisany email lub telefon lub telefon komórkowy.
  • W wypadku, gdy powyższe nie występuje, a jest włączona opcja Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury – drukowane będą dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) z właściciela licencji iCargo.
 • Dodano metodę aktualizacji danych do wersji 19.1.4 tak, żeby usunąć problem powstały przy aktualizacji do wersji wersji 19.1.3, skutkujący problemem z edycją i podglądem faktur.
 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Faktury zmieniono parametr konfiguracyjny: Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury sprzedaży na: Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury – Zmianę dokonano z uwagi na to, że opcja dotyczy zarówno faktur sprzedaży jak i faktur zakupu.

Windykacja

 • Rozwiązano problem z wchodzeniem z okna windykacji w edycję faktur sprzedaży.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem rozliczenia na pojazdy w oknie podglądu faktur sprzedaży i zakupu.
 • Dodano powrót do listy windykowanych faktur z podglądu faktury.
 • Dodano wyświetlanie edycji faktury z poziomu windykacji tak, żeby powrót następował w miejsce wywołania funkcjonalności edycji, czyli w moduł Windykacji faktur.

System informowania kierownictwa

 • W oknie listy raportów Transport i spedycja w module Systemu informowania kierownictwa poprawiono literówki.
 • W oknie listy raportów Faktur w module Systemu informowania kierownictwa, dodano informację: “Dokumenty oznaczone ręcznie jako zapłacone (na przykład faktury), będą pomijane w raporcie – niezależnie od tego czy mają przypisane jakiekolwiek płatności.”. Powyższe dodano do raportów:
  • Faktury i noty niezapłacone,
  • Najbardziej zadłużeni,
  • Niezapłacone wydatki,
  • Niezapłacone przychody,
  • Niezapłacone przychody na kwotę większą niż.
 • W oknie listy raportów Globalnych w module Systemu informowania kierownictwa rozbudowano opisy raportów.
 • W oknie listy raportów Transport i spedycja w module Systemu informowania kierownictwa rozbudowano opis raportu Grupy spedytorów.

Ogólne

 • Zmodyfikowano sposób tworzenia i modyfikowania typów dokumentów (w zarządzaniu), tak żeby zabezpieczyć wystąpienie logicznego błędu przy konfigurowaniu numeracji dokumentów. Wprowadzona zmiana definiowania numeracji dokumentów polega na uniemożliwieniu włączenia opcji resetowania numeru przy zmianie miesiąca jeśli nr dokumentu nie zawiera miesiąca.

 

Zmiany w wersji 19.1.3

Fakturowanie

 1. Zmodyfikowano podstawowy szablon wydruku faktur, czarno biały tak, żeby obsługiwał pieczątkę i podpis fakturzysty oraz dodatkowy obrazek graficzny. Co wpłynęło na nieznaczna zmianę pól na podpisy na fakturach faktur.
 2. W oknie Konfiguracja modułu fakturowania, na zakładce Ustawienia wydruku – dodano parametr konfiguracyjny decydujący o tym czy drukować napis Oryginał lub Kopia na fakturze.
 3. W procedurze aktualizacyjnej ustawiono domyślnie, że dla faktur ma drukować się napis Oryginał lub Kopia – dla zachowania wstecznej kompatybilności, ale dla nowych aplikacji domyślnie drukowanie napisu Oryginał lub Kopia będzie wyłączone.
 4. Uzależniono szablon wydruku jednojęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
 5. Uzależniono szablon wydruku dwujęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
 6. Rozwiązano problem praw do odczytu i wydruku korekt faktur – obecnie do wyświetlenia listy korekt wystarczy tylko prawo do Odczytu.

Windykacja

 1. Rozwiązano problem chwilowej zmiany języka interfejsu użytkownika po wysłaniu maila z wezwaniem windykacyjnym (windykacja faktur).

Firmy

Dodano możliwość przypisania kontrahentowi statusu eksportu dla potrzeb wymiany danych z Comarch Optima, w tym celu:

 1. W oknie edycji kontrahenta dodano opcję Eksport umożliwiającą wybór z opcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca, poza terytorium kraju, poza terytorium kraju (stawka NP.), pozaunijny, pozaunijny(zwroty VAT), Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny.
 2. Uzależniono możliwość przypisania powyższego tylko w przypadku, gdy w iCargo jest skonfigurowany eksport do Comarch Optima.
 3. Dodano tłumaczenia w używanych językach.
 4. Rozbudowano procedurę eksportu.