Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.0

Najważniejszą zmianą w wersji 22.0 jest wprowadzenie możliwości eksportu faktur i korekt sprzedaży jako Jednolity Plik Kontrolny na żądanie faktury VAT w skrócie nazywane JPK FA. Szczegółowy sposób przygotowania pliku opisany będzie w Instrukcji użytkownika programu iCargo.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów relacji.
 • Rozbudowano monitoring o możliwość zapisywania w polu Kierowcy informacji o numerze rejestracyjnym ciężarówki i przyczepy.

Faktury

 • Dodano możliwość eksportu ewidencji faktur sprzedaży w formacie JPK FA.
 • Dodano możliwość eksportu ewidencji korekt faktur sprzedaży w formacie JPK FA – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów korekty faktur zakupu nie mają być eksportowane do JPK FA.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list faktur.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list not.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list korekt.
 • Uzależniono wyświetlanie ikon w menu fakturowania od powyższych uprawnień.
 • Dla zachowania wstecznej kompatybilności dodano uprawnienia do wyświetlania list faktur, korekt i not dla domyślnych ról: kierownik fakturowania, kierownik księgowości, pracownik fakturowania, pracownik księgowości, pracownik spedycji, pracownik windykacji.
 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów faktur, not, korekt, kompensat, windykacji.
 • Rozwiązano problem zapisywania informacji o wyeksportowaniu faktur dla eksportu do PCBiznes Prestiż.
 • Rozbudowano okno eksportu ewidencji VAT o możliwość wyboru waluty eksportowanych faktur z uwagi na konieczność filtrowania i eksportu JPK FA tylko w jednej walucie.
 • Dodano klucz do tłumaczeń Inv.UserDefAddPrnInf. Jest użyty na wydruku faktury: jest umieszczony w polu wystawiającego fakturę. Jeśli klucz będzie miał przypisaną wartość i  jest włączona opcja używania pieczątki fakturzystki to zostanie wydrukowana jego zawartość pod napisem Wystawił(a). Z tego też powodu zostało nieznacznie powiększone pole na pieczątkę w fakturze.
 • W konfiguracji eksportu ewidencji VAT dla JPK-faktury – rozbudowano okno konfiguracji o pola: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Województwo, Powiat, Gmina, Poczta, Kod Urzędu Skarbowego – wymagane przez JPK FA.

Płatności

 • Dodano do listy “Do zapłaty” kolumnę “Data wysłania/otrzymania” faktury.
 • W konfiguracji modułu płatności dodano możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania kolumny “Data wysłania/otrzymania” faktury na liście “Do zapłaty”.
 • Dla wstecznej kompatybilności domyślnie wyłączono możliwość wyświetlania  kolumny “Data wysłania/otrzymania” faktury na liście “Do zapłaty”.

Przelewy

 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne.
 • Dodano możliwość ręcznego i jednostkowego odblokowania wyeksportowanego przelewu bankowego.

System informowania kierownictwa

 • W raporcie przepływów finansowych poprawiono opisy poszczególnych wierszy raportu.

Ogólne

 • Uzupełniono o nowe i brakujące tłumaczenia.

Zmiany w wersji 21.3

Przelewy

 • Rozwiązano problem podmiany cudzysłowu w przelewach eksportowanych w formacie Alior Banku.

Faktury

 • Dodano aktualizację statusu UE kontrahentów używanego przez programy FK Insert, domyślnie nowy kontrahent otrzymuje status: nie.

Ogólne

 • Uzupełniono tłumaczenia.
 • Dodano inicjalizację nowych parametrów.

Zmiany w wersji 21.2

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem wysyłki zleceń przez email.
 • Rozwiązano problem z aktualizacją tłumaczonych warunków zleceń.

Faktury

 • W oknie eksportu ewidencji VAT – rozbudowano funkcjonalność tak, że po wybraniu zakresu faktur do eksportu pole wyboru “Załącz faktury bez kategorii” zostaje blokowane.

Ogólne

 • Dodano możliwość filtrowania listy logów według daty – domyślnie brane pod uwagę są logi z od początku poprzedniego miesiąca.
 • Zmodyfikowano sposób weryfikacji sesji użytkowników.

Zmiany w wersji 21.1

Transport i spedycja

W spedycji 1: 1 i klasycznych zleceń – rozwiązano problem sprawdzenia, czy nie został przekroczony kredyt kupiecki uwzględniając walutę kredytu i zlecenia. Dodano komunikat o konieczności wybrania waluty kredytu.

Faktury

 • Dla eksportu do Rewizora, dodano sprawdzenie czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak otrzymuje typ odbiorca (2).
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur zakupu do PCBiznes Prestiż na podstawie daty otrzymania faktury.
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur sprzedaży do PCBiznes Prestiż na podstawie daty dokonania.
 • Rozbudowano eksport faktur do PCBiznes Prestiż o opis pozycji faktury.
 • Zmieniono opis eksportu na PCBiznes Prestiż (Streamsoft).

Przelewy

 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla Alior Banku.
 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla BZ WBK.

SMS

 • W liście SMS rozwiązano problem wyświetlania informacji: Nie znaleziono SMSów, w przypadku gdy SMSy były wyświetlane na liście.
 • Dodano brakujące tłumaczenie Edytuj telefon używane przy edycji telefonów w liście SMSów.

Zmiany w wersji 20.0.0

Faktury

 • Dodano kreator faktur zbiorczych ze zleceń – umożliwiający wystawianie faktury zbiorczej poprzez zaznaczenie zleceń na liście i utworzenie na ich podstawie faktury zbiorczej. Funkcjonalność faktur zbiorczych była dostępna cały czas, jednak trzeba było dodawać zlecenia pojedynczo do faktury.
  Z uwagi na operacje zbiorcze kreator ma pewne ograniczenia, np. kursy walut brane są zawsze z parametrów ustawionych w zleceniu, jeżeli nie są tam ustawione to kursy brane są z dnia poprzedzającego wystawienie faktury – oczywiście można później wszystko zmienić bezpośrednio w fakturze.
 • W toolbarze modułu Fakturowanie dodano ikonę Zbiorcze – umożliwiającą włączenie kreatora wystawiania faktur zbiorczych ze zleceń.
 • W fakturach zbiorczych kursu waluty jest wyznaczany dla każdej pozycji oddzielnie, uwzględniany jest też typ zdarzenia, który określa datę wyznaczenia kursu dla danej pozycji. Jeśli
  nie jest określony w zleceniu jest brany z konfiguracji kontrahenta.
 • Dodano obsługę eksportu korekt faktur dla funkcjonalności eksportu ewidencji VAT w formacie Insert (Rewizor).
 • Zmodyfikowano eksport do Rewizora w sekcji [Nagłówek] dotyczącej dokumentów pierwsza wartość w linii ma mieć teraz jedną z wartości” “FS”, “FZ”, “KFS”, “KFZ” w zależności od eksportowanych dokumentów. Wartości te odpowiadają wartościom ze słownika typów dokumentów “Symbol zewnętrznego systemu”. Dzięki temu nie trzeba zmieniać istniejącej już numeracji. Wartość w słowniku typów dokumentów musi być ustawiona.
 • Rozbudowano eksportu ewidencji korekt faktur – obecnie opis typu dokumentu (zapisany jako zewnętrzny ID) używany przez program FK nie musi być taki sam jak w iCargo.
 • Dodano inicjowanie słownika rodzaje transakcji predefiniowanymi wartościami.
 • Dodano funkcjonalność uniemożliwiającą zapisanie powielonych numerów w polu Zewn. dokument. Jeśli dla danego kontrahenta wpisano już fakturę o takim numerze wówczas
  zgłoszony zostanie błąd.
 • Dla eksportu do programu Lider Dodano węzeł opisujący datę wystąpienia obowiązku podatkowego. Dodano sprawdzenie czy w korekcie zakupu jest wprowadzona data
  otrzymania.

Płatności

 • Rozwiązano problem braku uprawnień przechodzenia z faktury do płatności. Przejście z jest teraz do widoku płatności, a nie do edycji co wymagało wyższych uprawnień.
 • Rozwiązano problem niespodziewanego błędu przy tworzeniu przelewów – występował jeśli w liście dokumentów znajdowała się korekta faktury.
 • Dodano okno podglądu kompensat.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu kompensaty.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji kompensaty, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej kompensaty – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Dodano okno podglądu przelewów.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu przelewu.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji przelewu, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanego przelewu – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Dodano okno podglądu płatności gotówkowych.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu płatności gotówkowej.
 • Dodano link podglądu płatności gotówkowej z faktury.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji płatności gotówkowej, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej płatności gotówkowej – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Zmieniono sposób przekazywania parametru do podglądu płatności: gotówkowych i kompensat.
 • Rozwiązano problem ponownego pobierania wydruku faktury po wyświetleniu wydruku faktury i wejściu w podgląd dowolnej płatności.
 • Usunięto unikalność na numerach kont bankowych IBAN – daje to możliwość podawania tego samego numeru konta dla różnych firm (kontrahentów). Zrealizowano na prośbę użytkowników iCargo z uwagi na to, że klienci dla różnych działalności mają to samo konto bankowe.
 • Dodano możliwość eksportu przelewów bankowych do BZ WBK (dla kont eliksir).
 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Płatności – dodano parametr konfiguracyjny Nazwa banku. Dla eksportu do BZ WBK w konfiguracji przelewów trzeba ustawić opcję BZ WBK. Dla pozostałych banków wybieramy Alior.
 • Rozwiązano problem wyświetlania waluty w widoku płatności gotówkowej.

Windykacja

 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Windykacja – dodano parametr konfiguracyjny: Dni zwłoki od rzeczywistego terminu płatności – określający od jakiej daty liczyć dni zwłoki przy wezwaniu windykacyjnym. Domyślnie parametr jest wyłączony co oznacza datę liczoną od terminu płatności, jeśli zostanie włączony – wówczas od data jest liczona rzeczywistego terminu płatności.
 • Zmodyfikowano wydruk wezwania do zapłaty tak, że w zależności od ustawienia w konfiguracji windykacji zwłoka w wezwaniu jest obliczana od terminu płatności lub rzeczywistego terminu płatności.
 • Przy aktualizacji ustawiane jest dla wstecznej zgodności, że wezwania wystawiane są dla terminu płatności.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem polskich liter w stopce wydruku relacji własnej.
 • Uzależniono wszystkie tworzenia czcionki w dokumentach pdf od czcionki Arial.
 • Ujednolicono wygląd stopek drukowanych dokumentów.
 • Dodano brakujące tłumaczenie LDM.
 • Rozwiązano problem błędu w grafiku pojazdów przy próbie kliknięcia w link “Dostępne pojazdy”.

System informowania kierownictwa

 • Dodano raport Przepływy finansowe w sekcji raportów Globalnych.
  Raport przedstawia przepływy finansowe na zadany dzień. W wyniku otrzymujemy raport dynamiczny zależny od wybranej daty, przedstawiający sumarycznie:

  • należności w terminie (faktury sprzedaży, korekty sprzedaży z dodatnimi kwotami, korekty zakupu z ujemnymi kwotami, Noty wystawione obciążeniowe, Noty otrzymane uznaniowe),
  • należności po terminie (faktury zakupu, korekty sprzedaży z ujemnymi kwotami, korekty zakupu z dodatnimi kwotami, Noty wystawione uznaniowe, Noty otrzymane obciążeniowe),
  • zobowiązania,
  • wyświetlane są tylko dokumenty ściągalne i nie oznaczone jako zapłacone,
  • kwoty zobowiązań i należności są podzielone na waluty.
  • kwoty w walucie właściciela przeliczane są według ostatniego znalezionego kursu walut, w przypadku braku kursu w kolumnie tej jest 0 (zero). Uwaga w przypadku braku kursu kwota Ogółem PLN może być niepoprawna.

Indywidualne integracje

 • Dodano możliwość eksportowania pojedynczych faktur do formatu PDF i wgrywania ich na serwer FTP wskazany przez klienta. Funkcjonalność jest realizowana i wdrażana na życzenie klienta i za dodatkową odpłatnością.