Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 21.1

Transport i spedycja

W spedycji 1: 1 i klasycznych zleceń – rozwiązano problem sprawdzenia, czy nie został przekroczony kredyt kupiecki uwzględniając walutę kredytu i zlecenia. Dodano komunikat o konieczności wybrania waluty kredytu.

Faktury

 • Dla eksportu do Rewizora, dodano sprawdzenie czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak otrzymuje typ odbiorca (2).
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur zakupu do PCBiznes Prestiż na podstawie daty otrzymania faktury.
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur sprzedaży do PCBiznes Prestiż na podstawie daty dokonania.
 • Rozbudowano eksport faktur do PCBiznes Prestiż o opis pozycji faktury.
 • Zmieniono opis eksportu na PCBiznes Prestiż (Streamsoft).

Przelewy

 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla Alior Banku.
 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla BZ WBK.

SMS

 • W liście SMS rozwiązano problem wyświetlania informacji: Nie znaleziono SMSów, w przypadku gdy SMSy były wyświetlane na liście.
 • Dodano brakujące tłumaczenie Edytuj telefon używane przy edycji telefonów w liście SMSów.

Zmiany w wersji 18.6

Transport i spedycja

 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Spedycji 1:1.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy zleceń.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy frachtów.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Relacji.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy ładunków.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji zleceń.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy tras w Google Chrome na oknie edycji cenników.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy użytkowników w Google Chrome na oknach giełdy pojazdów i frachtów.
 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  • wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  • wyboru numeru konta bankowego,
  • wyboru kierowców na oknach relacji i spedycji 1:1.
 • Na oknie listy frachtów zmieniono sposób wyszukiwania danych numer firmy dotyczy się obecnie numeru firmy płacącego, co sugerują opisy na oknie, a nie jak wcześniej numeru firmy Zleceniodawcy.
 • Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:
  • Liście spedycji 1:1,
  • Liście dostępnych pojazdów,
  • Liście zleceń,
  • Liście frachtów,
  • Liście relacji,
  • Liście ładunków.
 • Rozwiązano problem wyświetlania ikony edycja frachtu w przypadku, gdy był on już rozliczony.
 • Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów własnych.
 • Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów obcych.
 • W liście frachtów dodano wyświetlanie numeru firmy płacącego zleceniodawcy w liście wyświetlonych wyników.
 • Do listy ładunków dodano numer rejestracyjny pojazdu wiozącego ładunek.
 • W liście ładunków dodano sortowanie wyników po dacie ostatniego rozładunku.
 • W liście frachtów rozwiązano problem nieprawidłowego filtrowania po polach początek i koniec rozładunku.
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych zleceń.
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych relacji.
 • Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania obrazka statusu relacji dla zleceń, które nie miały jeszcze utworzonych relacji (utworzonych w klasycznej spedycji).
 • Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania błędnej ilości znalezionych pozycji i liczby stron znalezionych wyników.
 • Rozwiązano występowanie nieoczekiwanego błędu przy wchodzeniu do listy relacji i edycji relacji.
 • Dodano weryfikację poszczególnych frachtów przez zlecenie, np. występowanie tylko dwóch załadunków lub tylko dwóch rozładunków.
 • Dodano weryfikację poszczególnych ładunków przez zlecenie, analogicznie jak wyżej.
 • Do okna edycji spedycji 1:1 dodano weryfikację czy na zleceniu są załadunek i rozładunek.
 • Dodano zabezpieczenie przed pozostawieniem mniej niż 2 akcji w ramach frachtu lub ładunku.
 • W oknie podglądu zlecenia rozwiązano problem wyświetlania godziny zgodnie ze strefą czasową użytkownika (różnica między edycją a podglądem akcji załadunku).
 • Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji zlecenia.
 • Na prośbę klientów wprowadzono, że pozycje LDM i Waga są inicjowane zerami, ponieważ nie wszyscy chcą wpisywać wartości. Zainicjowanie zerami przyspieszy proces wpisywania danych.
 • W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja, w zakładce Wydruk dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji. W zależności od szablonu pole nazywa się Opis lub Informacje dodatkowe.
 • Na wydrukach relacji uwzględniono parametr konfiguracyjny “Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe” umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji.
 • Rozbudowano metodę migracji danych o ustawienie parametru “Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe”tak, żeby był wyłączony dla wstecznej kompatybilności.
 • W liście spedycji 1:1 zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście frachtów zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście ładunków zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście zleceń do kreatora faktur zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • Do okna konfiguracji modułu transport i spedycja dodano parametr: “Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek” który umożliwia wyłączenie weryfikacji konieczności wprowadzenia przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku na poziomie zapisu zlecenia i relacji. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji zlecenia umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji relacji umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu zlecenia zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu relacji zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

SMS

 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknie wysyłki SMS.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  • wyboru asortymentu na fakturze,
  • wyboru faktury sprzedaży w kreatorze korekt faktur sprzedaży,
  • wyboru faktury zakupu w kreatorze korekt faktur zakupu,
  • wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  • wyboru numeru konta bankowego.
 • Rozwiązano problem wystawiania faktur z otwartych relacji.
 • Zmieniono sposób wywołania podglądu i edycji not księgowych.
 • W oknie listy Not Księgowych dodano podświetlanie ostatnio modyfikowanej lub wyświetlanej noty.
 • W liście faktur zakupu zmieniono sposób wywoływania podglądu i edycji faktury zakupu.

System informowania kierownictwa

 • Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora.
 • Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora w walucie właściciela.
 • W oknie Znajdź zmieniono sposób wywołania okien podglądu i edycji dokumentów: faktur, not, zleceń, relacji.

Firmy

 • Na liście firm zmieniono sposób wywołania okna podglądu i edycji firmy.
 • Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania ikony statusu firmy.
 • Na liście firm zabroniono wyświetlać firmę właściciela, dostęp do firmy właściciela odbywa się obecnie tylko poprzez menu Zarządzanie.
 • W liście firm zmieniono sposób tworzenia informacji o załączonych dokumentach, w miejsce obrazków włączono wyświetlanie informacji na podstawie stylu CSS, dzięki czemu, przy dużej ilości pozycji – skrócono czas wyświetlania dwukrotnie.
 • Dodano style do wyświetlania stanów dokumentów.

Ogólne

 • Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:
  • Lista tłumaczeń,
  • Lista logów działania systemu,
  • Liście ról,
  • Liście użytkowników,
  • Liście sesji.
 • Rozbudowano mechanizm zgłaszania błędów w programie, tak, żeby były bardziej zrozumiałe dla użytkownika.
 • Zoptymalizowano parametry pracy aplikacji, tak że wszystkie duże zapytania wykonują się ponad dwukrotnie szybciej.
 • Zmodyfikowano procedury inicjalizujące i modyfikujące dane, tak, żeby uwzględniały nowe parametry pracy programu.

Zmiany w wersji 18.5

Fakturowanie

 • Umożliwiono zmianę numerów not księgowych poprzez dodanie linku na stronie edycji not.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych do roli Kierownik Fakturowania.
 • Dodano klucz i tłumaczenie dla uprawnienia “Zmiana nr noty księgowej”
 • Zmieniono uprawnienie do zmiany numeru faktury z uprawnienia: Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na fakturach na uprawnienie Modyfikacja numerów faktur.
 • Dla nowo tworzonej aplikacji przypisano domyślnie uprawnienie zmiany numeru faktur sprzedaży i zakupu dla ról: Kierownik fakturowania, Kierownik księgowości.
 • Dla istniejących baz, dla wstecznej kompatybilności dodano uprawnienie modyfikacji numeru faktury dla roli Kierownik fakturowania.
 • Dla istniejących baz danych dodano uprawnienie do modyfikacji numerów faktur zakupu i sprzedaży dla roli Kierownik księgowości.
 • Umożliwiono zmianę numerów faktur zakupu i sprzedaży poprzez dodanie linku na stronach edycji faktur.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu usunięto formatowanie numeru do czcionki stałej szerokości.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu.
 • W oknie edycji faktury zakupu usunięto osobne wyświetlanie typu dokumentu, a w miejsce tego wstawiono pełen numer dokumentu – także w linku do edycji numeru.
 • W oknie edycji faktury zakupu zmieniono styl wyświetlania numeru dokumentu.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
 • Wprowadzono ostrzeżenie o problemie z brakiem możliwości zmiany numeru faktury zakupu, w przypadku gdy nie jest wybrana osoba wystawiająca fakturę. Ostrzeżenie wyświetla informację o błędach na oknie dialogowym zmiany numeru oraz odświeża informacje o błędach i samego pola Wystawił(a) – tak żeby podświetlało się na czerwono.
 • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna podglądu faktury sprzedaży.
 • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży.
 • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
 • Dodano wyświetlanie tytułu okna widoku i edycji faktury w postaci ścieżkowej.
 • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna widoku faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
 • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna edycji faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
 • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
 • Dodano możliwość zmiany grupy spedytorów w numerze relacji z panelu zmiany numeru relacji.
 • W oknie podglądu i edycji zmieniono wyświetlanie numeru zlecenia, numer wyświetlany jest w pełnej formie.
 • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o dodatkowe pola: Waluta, Wartość netto waluta, Kwota VAT waluta, Wartość brutto waluta, Kurs, Data kursu, Tabela NBP, Termin płatności.
 • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o nowe klucze do każdego pola w celu umożliwienia indywidualnego opisu tych pól przez użytkownika, tym samym dostosowanie do specyficznych potrzeb na przykład eksportu dokumentów.

Płatności

 • Rozwiązano problem wyświetlania kwot i kursów z poprawną ilością pozycji dziesiętnych odpowiednio 2 i 4 pozycje dziesiętne w oknach edycji, podglądu i listy przelewów.
 • W oknie edycji przelewu rozwiązano problem odświeżania pozycji przelewu.
 • W oknie edycji przelewu dodano przyciski do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  • Dodaj nowe dokumenty – poprzednia funkcjonalność wyboru wszystkich dokumentów.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN.
 • Wyświetlanie powyższych przycisków uzależniono od wybranego typu przelewu, oznaczanego przez typ płatności:
  • Dodaj nowe dokumenty – bez wybrania opcji przelewu  VAT w PLN.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN – po wybraniu opcji VAT w PLN.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN – po wybraniu dwóch opcji VAT w PLN i VAT.
 • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy można zapisać przelew. Jeżeli jakiekolwiek waluty w pozycjach płatności są rożne to nie można takiego przelewu zapisać. Weryfikacja odbywa się przez porównanie wszystkich pozycji z Walutą rozliczaną. Jeżeli nie można zapisać przelewu to dodatkowo wyświetlany jest o tym komunikat.
 • W oknie edycji przelewu dodano pod-okna do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  • Listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • Listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
 • W oknie widoku przelewu dodano kolumny dla dokumentów przypisanych do przelewu: Kwota w PLN, Kurs waluty.
 • W oknie widoku przelewu dodano informacyjnie informację o walucie faktury w kolumnie Wartość.
 • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia przelewem dodano możliwość sortowania listy dokumentów wybieranych do płatności po kolumnach: Typ, Numer, Data, Miejscowość, Firma.
 • Rozwiązano problem wyświetlania numerów korekt na oknie przelewu wychodzącego.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania numerów dokumentów na oknie przelewu wychodzącego. Obecnie zawsze numery dokumentów nadanych przez kontrahentów są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, o ile są.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania na przelewie list Faktur, Korekt i Not.
 • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia, ograniczono wyświetlanie listy wyboru dokumentów do przelewu zbiorczego tylko do dokumentów pasujących walutą rozliczanego przelewu. Wcześniej były wyświetlane wszystkie dokumenty, a możliwy był tylko wybór dokumentów pasujących walutą.
 • Dodano tłumaczenie: Nie można zmienić typu płatności ‘VAT w PLN’ i ‘VAT’ jeżeli do przelewu jest przypisany choć jeden dokument.
 • W oknie edycji przelewu bankowego zmieniono sposób obsługi atrybutów przelewu VAT w PLN i VAT. Tak, że: zamiast pola opcji są obrazki, na które należy kliknąć, żeby zmienić ich wartość.
 • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy przelew ma dodane jakiekolwiek dokumenty, jeżeli ma – to niemożliwa jest zmiana atrybutu przelewu, VAT w PLN i VAT. Wcześniej taka zmiana była możliwa i mogła spowodować, np. możliwość zapisania przelewu z dokumentami w różnej walucie.
 • Na prośbę klientów, na oknie podglądu przelewu bankowego dodano wyświetlanie opcji VAT w PLN i VAT. Opcja VAT jest wyświetlana, nawet jeżeli nie jest zaznaczona na oknie edycji przelewu.
 • Dodano wyświetlanie komunikatów o błędach na pod-oknach wyboru dokumentów do przelewu.
 • Ujednolicono nazwy okien wyboru dokumentów z Wybierz na odpowiednio:
  • Wybierz dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty: faktury, noty, korekty.
  • Wybierz dokumenty VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • Wybierz dokumenty VAT VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
 • W pod oknach wyboru dokumentów zablokowano zwracania dokumentów, jeżeli przelew nie jest prawidłowo wypełniony.
 • Dodano tłumaczenie w oknie przelewu, że kurs waluty dotyczy przeliczenia do waluty właściciela.
 • Rozbudowano weryfikację płatności w formie przelewu bankowego o weryfikacje, czy platnosc ma ustawiony znacznik VAT w PLN i VAT. Wówczas płatność powinna być w walucie PLN, a waluta rozliczana też powinna być w walucie faktury.
 • Dodano wyjątek zgłaszany kiedy rozliczana waluta przelewu jest inna niż waluta właściciela a jest wybrana opcja przelewu VAT w PLN i VAT.
 • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono zmianę wartości Kwoty rozliczanej na oknie wyboru do płatności. Domyślnie wartość Kwoty rozliczanej jest wyliczana i niezmieniana, ale może się zdarzyć jakaś sytuacja, że np. będzie różnica grosza, centa po przeliczeniu, więc dajemy możliwość zmiany klientom tej wartości.
 • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono oznaczanie jako zapłacony dokument w Oknach Wyboru dokumentów do przelewu VAT w PLN VAT.
 • Do wszystkich pod-okien wyboru i przypisania dokumentów do przelewu dodano funkcjonalność Dodaj i zaktualizuj. Umożliwia ona teraz tworzenie przelewu obliczenie sumy zaznaczonych dokumentów do rozliczenia przelewem zbiorczym i zaktualizowanie wartości na przelewie (dodaje dokumenty i przenosi sumy już zapłaconych i nowo dodanych dokumentów jako wartość przelewu). Funkcjonalność została wprowadzona na życzenie klientów. Dla przypomnienia funkcjonalność dodaj kontroluje sumę kwotę wybranych do przypisania dokumentów z kwotą zapisaną wcześniej w przelewie.
 • W liście przelewów bankowych usunięto kolumnę Typ, w zamian wprowadzono użycie w kolumnie numer Pełnego numeru dokumentu wraz z Typem.
 • W liście przelewów bankowych zmieniono nieznacznie położenie i rozmiar elementów w wyszukiwaniu przelewów.
 • W liście przelewów bankowych zlikwidowano kolumnę informującą o tym czy przelew został wyeksportowany i przeniesiono informację do kolumny numer przelewu.
 • W liście przelewów bankowych dodano podświetlanie wiersza nad którym znajduje się kursor myszy.
 • W liście przelewów bankowych dodano kolumnę Kwota przelewu.
 • W liście przelewów bankowych zmieniono nazwę kolumny Kwota na Kwota rozliczana.
 • W liście przelewów bankowych dodano wyświetlanie sumy kwot przelewu.
 • W liście przelewów bankowych wymuszono wyświetlanie kwot z dwoma miejscami dziesiętnymi.
 • Na pod-oknie dodawania dokumentów do przelewu: Wybierz dokumenty – dodano odświeżanie pól Dokumenty i Pozostało.
 • W oknie Wyboru dokumentów dla przelewów zmodyfikowano działanie kolumny Zapłacone. Domyślnie pole Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie faktury jako zapłaconej i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
 • Zmieniono sposób dodawania dokumentów po wybraniu z pod-okna Wyboru dokumentów (F2), tak że uwzględniany jest przekazany kurs waluty.
 • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem odświeżania wartości Dokumenty i Pozostało przy usuwaniu dokumentów z przelewu.
 • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur, co mogło powodować problemy w przelewach dla not i korekt.
 • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur – uzupełniono o odświeżanie pola o id = amount.
 • W oknie podglądu i edycji przelewów Zmieniono nazwę pola z Kwota w PLN na Kwota przelewu w PLN tak, żeby lepiej odzwierciedlało to jej znaczenie i powiązanie z Kwotą przelewu.
 • Dodano tłumaczenie klucza VAT na języki polski, angielski i ukraiński.
 • Wykorzystano tłumaczenie klucza VAT w tłumaczeniu VAT w PLN.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu usunięto kolumnę typ, ponieważ zawiera się on już w pełnym numerze dokumentu.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z Kwota na Kwota rozliczana – co jednoznacznie determinuje, że jest to kwota rozliczana w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z “Kwota przelewu w PLN” na” Kwota rozliczana PLN” – co jednoznacznie determinuje, że jest to przeliczenie na walutę właściciela kwoty rozliczanej w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
 • Na oknie podglądu przelewu ujednolicono sposób wyświetlania parametrów przelewu MT103 z oknem edycji.
 • W oknie Do zapłaty dodano odświeżanie informacji o biedach przy dodawaniu nowego przelewu w razie wystąpienia wyjątku przy dodawaniu.
 • W oknie edycji przelewów dodano odświeżanie listy dodanych dokumentów do przelewu po zmianie daty przelewu, tak, żeby odświeżały się wartości kursów i kwot w walucie właściciela (PLN).
 • W oknie edycji przelewów zabezpieczono przed odświeżaniem wartości listy dokumentów i przeliczania przelewu w przypadku, gdy wystąpiły błędy w walidacji przelewu.
 • Na oknie listy przelewów bankowych zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
 • Na oknie do zapłaty zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
 • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono style odpowiedzialne za formatowanie kolumn z danymi.
 • Na pod-oknie Do zapłaty usunięto kolumnę Typ.
 • Na pod-oknie Do zapłaty w kolumnie numer dodano wyświetlanie pełnego numeru własnego wraz z typem dokumentu, zmieniono także sposób sortowania w tej kolumnie z użyciem pełnego numeru.
 • Na pod-oknie Do zapłaty dodano kolumnę Zewn. dokument – zawierający numer zewnętrznego dokumentu. Po tej kolumnie można również sortować dane.
 • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono sposób wyświetlania kwot w kolumnach Przychód, Rozchód VAT w PLN – tak, ze pokazują wartości kwot jakie pozostały jeszcze do rozliczenia, zamiast pełnych wartości kwot nie uwzględniających dotychczasowych przelewów.
 • Dodano odświeżanie wartości pola Kwota w walucie konta dla parametrów przelewu MT103 – po naciśnięciu przycisku dodaj i zaktualizuj w oknie Wybierz dokumenty.

Transport i spedycja

 • Ujednolicono tłumaczenia:
  • Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd,
  • Relacja Obca – zmieniono na Relacja na pojeździe obcym,
  • Relacja własna – zmieniono na Relacja na pojeździe własnym.
 • Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.
 • Umożliwiono zmianę numerów relacji na pojeździe własnym i pojeździe obcym poprzez dodanie linku na stronie edycji relacji.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji do roli Kierownik spedycji.
 • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru relacji.
 • Umożliwiono zmianę numerów zleceń poprzez dodanie linku na stronie edycji zlecenia.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń do roli Kierownik spedycji.
 • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru zlecenia.
 • W oknie podglądu zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • W oknie edycji zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • Zmodyfikowano odświeżanie numeru dokumentu w tytule okna edycji zlecenia przy zmianie numeru zlecenia.
 • W oknie podglądu relacji dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • W oknie edycji relacji rozwiązano problem współpracy z przeglądarką Chrome.

SMS

 • W oknie tworzenia SMS Rozwiązano problem pozostawania komunikatu Przetwarzam, przy pisaniu SMS w przeglądarce Chrome.

Ogólne

 • Rozpoczęto tłumaczenie interfejsu na język niemiecki, została udostępniona już flaga umożliwiająca przełączenie się.
 • Ujednolicono obrazek przycisku zamykającego Panele modalne w całej aplikacji iCargo.’
 • Rozwiązano problem wyświetlania błędnej godziny dodania plików wynikający z różnic stref czasowych użytkownika.
 • Poprawiono tłumaczenie szykanie zaawansowane w języku polskim.
 • Zmieniono klucze tłumaczeń dla eksportu do Excel dla waluty własnej i waluty obcej.
 • Usunięto użycie błędnego klucza tłumaczeń Exchage.rate i w jego miejsce użyto Exchange.rate.
 • Zmieniono tłumaczenie Prowizja manipulacyjna za paliwo i opłaty drogowe dla języków polskiego i ukraińskiego.

Zmiany w wersji 18.4.1

Transport i spedycja

 • Dodano sprawdzenie warunku “Uprawnienia specjalne – używać ostrożnie!!!” w widoku relacji.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość uruchomienia kreatora faktur sprzedaży z okna podglądu zlecenia.
 • Poprawiono styl wyświetlania wierszy listy relacji wybranych pozycji z kreatora faktury zakupu.
 • Dodano możliwość przejścia z kreatora faktur sprzedaży do widoku zlecenia.
 • Dodano możliwość przejścia z kreatora faktur zakupu do widoku relacji.
 • Ujednolicono konstruktor tworzenia pozycji na fakturze zakupu z kreatorem faktur zakupu

SMS

 • Rozwiązano problem odświeżania stanu konta w serwersms.pl.
 • Dodano zapisywanie informacji o odpowiedzi serwera SerwerSMS do SMS’a wysyłanego.
 • Dodano tłumaczenia dla języków angielski, polski, ukraiński umożliwiające wyświetlanie informacji o przyczynie problemu z wysyłką SMS przez operatora SerwerSMS.
 • Dodano funkcjonalność zapisywania i wyświetlania informacji o będzie przyjęcia SMSa do wysyłki przez operatora SerwerSMS. Od tej pory błędne SMS’y mają na czerwono wyświetlany status nieudanej wysyłki, spowodowanej nieprzyjęciem SMSa przez operatora SerwerSMS. Do najczęstszej przyczyny nieprzyjęcia należy, np. za długi SMS, obecnie SerwerSMS obsługuje SMSy o maksymalnej długości 918 znaków.
  Przykładowy komunikat może wyglądać następująco: Stan: odrzucony przez operatora {przyczyna: Wiadomosc przekroczyla dozwolona ilosc znakow} ().

 

Zmiany w wersji 17.25

Transport i spedycja

 • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
 • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
 • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
 • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
 • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
 • Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
 • Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
 • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
 • Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło do użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
 • Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
 • Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie “Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach“.
 • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
 • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
 • W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
 • W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
 • W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
 • W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
 • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z “Otwórz zlecenie” na “Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie“.
 • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z “Otwórz relację” na “Cofnij rozliczenie i otwórz relację“.
 • Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
  • dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
  • dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
  • w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko la waluty EUR, czyli:FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
 • Dodano opcję konfiguracji “Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w Imię Nazwisko -> Transport i spedycja):
  • Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
  • Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
  • Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.

Firmy

 • Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
 • Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
 • Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
 • W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
 • W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
 • Dodano opcję konfiguracyjną “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.
 • W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id“.

Fakturowanie

 • W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
 • Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
 • Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
 • Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w nocie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
 • Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie znikały przyciski Zapisz, Anuluj.
 • Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
 • W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica zachowanie okna z oknami faktur.
 • Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
 • Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
 • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
 • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
 • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
 • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
 • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
 • Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
 • Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
 • Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
  • Wartość netto w walucie właściciela.
  • Kwota VAT w walucie właściciela.
  • Wartość brutto w walucie właściciela.
 • Usunięto jakiekolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
 • Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
 • Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
 • Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.

Płatności i windykacja

 • Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
 • Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
 • Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
 • Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
 • Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
 • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.
 • Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
 • Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
  • a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
   • Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
   • lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
   • lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
  • b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
  • c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
  • d. Kopiowane były pole “Kwota przelewu” do pola “Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).

SMS

 • W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
 • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.

CRM

 • Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności “Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
  • Zleceń,
  • Relacji,
  • Faktur sprzedaży i zakupu,
  • Korekt sprzedaży i zakupu,
  • Not księgowych,
  • Przelewów bankowych,
  • Płatności gotówkowych.
 • W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
  • Zleceń,
  • Relacji,
  • Faktur sprzedaży i zakupu,
  • Korekt sprzedaży i zakupu,
  • Not księgowych,
  • Przelewów bankowych,
  • Płatności gotówkowych.
 • W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

System informowania kierownictwa

 • W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

Ogólne

 • Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
 • Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
 • Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.