Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.6

Transport i spedycja

 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Spedycji 1:1.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy zleceń.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy frachtów.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Relacji.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy ładunków.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji zleceń.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy tras w Google Chrome na oknie edycji cenników.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy użytkowników w Google Chrome na oknach giełdy pojazdów i frachtów.
 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  • wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  • wyboru numeru konta bankowego,
  • wyboru kierowców na oknach relacji i spedycji 1:1.
 • Na oknie listy frachtów zmieniono sposób wyszukiwania danych numer firmy dotyczy się obecnie numeru firmy płacącego, co sugerują opisy na oknie, a nie jak wcześniej numeru firmy Zleceniodawcy.
 • Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:
  • Liście spedycji 1:1,
  • Liście dostępnych pojazdów,
  • Liście zleceń,
  • Liście frachtów,
  • Liście relacji,
  • Liście ładunków.
 • Rozwiązano problem wyświetlania ikony edycja frachtu w przypadku, gdy był on już rozliczony.
 • Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów własnych.
 • Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów obcych.
 • W liście frachtów dodano wyświetlanie numeru firmy płacącego zleceniodawcy w liście wyświetlonych wyników.
 • Do listy ładunków dodano numer rejestracyjny pojazdu wiozącego ładunek.
 • W liście ładunków dodano sortowanie wyników po dacie ostatniego rozładunku.
 • W liście frachtów rozwiązano problem nieprawidłowego filtrowania po polach początek i koniec rozładunku.
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych zleceń.
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych relacji.
 • Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania obrazka statusu relacji dla zleceń, które nie miały jeszcze utworzonych relacji (utworzonych w klasycznej spedycji).
 • Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania błędnej ilości znalezionych pozycji i liczby stron znalezionych wyników.
 • Rozwiązano występowanie nieoczekiwanego błędu przy wchodzeniu do listy relacji i edycji relacji.
 • Dodano weryfikację poszczególnych frachtów przez zlecenie, np. występowanie tylko dwóch załadunków lub tylko dwóch rozładunków.
 • Dodano weryfikację poszczególnych ładunków przez zlecenie, analogicznie jak wyżej.
 • Do okna edycji spedycji 1:1 dodano weryfikację czy na zleceniu są załadunek i rozładunek.
 • Dodano zabezpieczenie przed pozostawieniem mniej niż 2 akcji w ramach frachtu lub ładunku.
 • W oknie podglądu zlecenia rozwiązano problem wyświetlania godziny zgodnie ze strefą czasową użytkownika (różnica między edycją a podglądem akcji załadunku).
 • Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji zlecenia.
 • Na prośbę klientów wprowadzono, że pozycje LDM i Waga są inicjowane zerami, ponieważ nie wszyscy chcą wpisywać wartości. Zainicjowanie zerami przyspieszy proces wpisywania danych.
 • W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja, w zakładce Wydruk dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji. W zależności od szablonu pole nazywa się Opis lub Informacje dodatkowe.
 • Na wydrukach relacji uwzględniono parametr konfiguracyjny “Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe” umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji.
 • Rozbudowano metodę migracji danych o ustawienie parametru “Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe”tak, żeby był wyłączony dla wstecznej kompatybilności.
 • W liście spedycji 1:1 zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście frachtów zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście ładunków zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście zleceń do kreatora faktur zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • Do okna konfiguracji modułu transport i spedycja dodano parametr: “Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek” który umożliwia wyłączenie weryfikacji konieczności wprowadzenia przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku na poziomie zapisu zlecenia i relacji. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji zlecenia umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji relacji umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu zlecenia zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu relacji zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

SMS

 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknie wysyłki SMS.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  • wyboru asortymentu na fakturze,
  • wyboru faktury sprzedaży w kreatorze korekt faktur sprzedaży,
  • wyboru faktury zakupu w kreatorze korekt faktur zakupu,
  • wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  • wyboru numeru konta bankowego.
 • Rozwiązano problem wystawiania faktur z otwartych relacji.
 • Zmieniono sposób wywołania podglądu i edycji not księgowych.
 • W oknie listy Not Księgowych dodano podświetlanie ostatnio modyfikowanej lub wyświetlanej noty.
 • W liście faktur zakupu zmieniono sposób wywoływania podglądu i edycji faktury zakupu.

System informowania kierownictwa

 • Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora.
 • Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora w walucie właściciela.
 • W oknie Znajdź zmieniono sposób wywołania okien podglądu i edycji dokumentów: faktur, not, zleceń, relacji.

Firmy

 • Na liście firm zmieniono sposób wywołania okna podglądu i edycji firmy.
 • Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania ikony statusu firmy.
 • Na liście firm zabroniono wyświetlać firmę właściciela, dostęp do firmy właściciela odbywa się obecnie tylko poprzez menu Zarządzanie.
 • W liście firm zmieniono sposób tworzenia informacji o załączonych dokumentach, w miejsce obrazków włączono wyświetlanie informacji na podstawie stylu CSS, dzięki czemu, przy dużej ilości pozycji – skrócono czas wyświetlania dwukrotnie.
 • Dodano style do wyświetlania stanów dokumentów.

Ogólne

 • Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:
  • Lista tłumaczeń,
  • Lista logów działania systemu,
  • Liście ról,
  • Liście użytkowników,
  • Liście sesji.
 • Rozbudowano mechanizm zgłaszania błędów w programie, tak, żeby były bardziej zrozumiałe dla użytkownika.
 • Zoptymalizowano parametry pracy aplikacji, tak że wszystkie duże zapytania wykonują się ponad dwukrotnie szybciej.
 • Zmodyfikowano procedury inicjalizujące i modyfikujące dane, tak, żeby uwzględniały nowe parametry pracy programu.