Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.5

Fakturowanie

 • Umożliwiono zmianę numerów not księgowych poprzez dodanie linku na stronie edycji not.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych do roli Kierownik Fakturowania.
 • Dodano klucz i tłumaczenie dla uprawnienia “Zmiana nr noty księgowej”
 • Zmieniono uprawnienie do zmiany numeru faktury z uprawnienia: Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na fakturach na uprawnienie Modyfikacja numerów faktur.
 • Dla nowo tworzonej aplikacji przypisano domyślnie uprawnienie zmiany numeru faktur sprzedaży i zakupu dla ról: Kierownik fakturowania, Kierownik księgowości.
 • Dla istniejących baz, dla wstecznej kompatybilności dodano uprawnienie modyfikacji numeru faktury dla roli Kierownik fakturowania.
 • Dla istniejących baz danych dodano uprawnienie do modyfikacji numerów faktur zakupu i sprzedaży dla roli Kierownik księgowości.
 • Umożliwiono zmianę numerów faktur zakupu i sprzedaży poprzez dodanie linku na stronach edycji faktur.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu usunięto formatowanie numeru do czcionki stałej szerokości.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu.
 • W oknie edycji faktury zakupu usunięto osobne wyświetlanie typu dokumentu, a w miejsce tego wstawiono pełen numer dokumentu – także w linku do edycji numeru.
 • W oknie edycji faktury zakupu zmieniono styl wyświetlania numeru dokumentu.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
 • Wprowadzono ostrzeżenie o problemie z brakiem możliwości zmiany numeru faktury zakupu, w przypadku gdy nie jest wybrana osoba wystawiająca fakturę. Ostrzeżenie wyświetla informację o błędach na oknie dialogowym zmiany numeru oraz odświeża informacje o błędach i samego pola Wystawił(a) – tak żeby podświetlało się na czerwono.
 • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna podglądu faktury sprzedaży.
 • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży.
 • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
 • Dodano wyświetlanie tytułu okna widoku i edycji faktury w postaci ścieżkowej.
 • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna widoku faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
 • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna edycji faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
 • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
 • Dodano możliwość zmiany grupy spedytorów w numerze relacji z panelu zmiany numeru relacji.
 • W oknie podglądu i edycji zmieniono wyświetlanie numeru zlecenia, numer wyświetlany jest w pełnej formie.
 • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o dodatkowe pola: Waluta, Wartość netto waluta, Kwota VAT waluta, Wartość brutto waluta, Kurs, Data kursu, Tabela NBP, Termin płatności.
 • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o nowe klucze do każdego pola w celu umożliwienia indywidualnego opisu tych pól przez użytkownika, tym samym dostosowanie do specyficznych potrzeb na przykład eksportu dokumentów.

Płatności

 • Rozwiązano problem wyświetlania kwot i kursów z poprawną ilością pozycji dziesiętnych odpowiednio 2 i 4 pozycje dziesiętne w oknach edycji, podglądu i listy przelewów.
 • W oknie edycji przelewu rozwiązano problem odświeżania pozycji przelewu.
 • W oknie edycji przelewu dodano przyciski do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  • Dodaj nowe dokumenty – poprzednia funkcjonalność wyboru wszystkich dokumentów.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN.
 • Wyświetlanie powyższych przycisków uzależniono od wybranego typu przelewu, oznaczanego przez typ płatności:
  • Dodaj nowe dokumenty – bez wybrania opcji przelewu  VAT w PLN.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN – po wybraniu opcji VAT w PLN.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN – po wybraniu dwóch opcji VAT w PLN i VAT.
 • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy można zapisać przelew. Jeżeli jakiekolwiek waluty w pozycjach płatności są rożne to nie można takiego przelewu zapisać. Weryfikacja odbywa się przez porównanie wszystkich pozycji z Walutą rozliczaną. Jeżeli nie można zapisać przelewu to dodatkowo wyświetlany jest o tym komunikat.
 • W oknie edycji przelewu dodano pod-okna do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  • Listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • Listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
 • W oknie widoku przelewu dodano kolumny dla dokumentów przypisanych do przelewu: Kwota w PLN, Kurs waluty.
 • W oknie widoku przelewu dodano informacyjnie informację o walucie faktury w kolumnie Wartość.
 • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia przelewem dodano możliwość sortowania listy dokumentów wybieranych do płatności po kolumnach: Typ, Numer, Data, Miejscowość, Firma.
 • Rozwiązano problem wyświetlania numerów korekt na oknie przelewu wychodzącego.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania numerów dokumentów na oknie przelewu wychodzącego. Obecnie zawsze numery dokumentów nadanych przez kontrahentów są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, o ile są.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania na przelewie list Faktur, Korekt i Not.
 • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia, ograniczono wyświetlanie listy wyboru dokumentów do przelewu zbiorczego tylko do dokumentów pasujących walutą rozliczanego przelewu. Wcześniej były wyświetlane wszystkie dokumenty, a możliwy był tylko wybór dokumentów pasujących walutą.
 • Dodano tłumaczenie: Nie można zmienić typu płatności ‘VAT w PLN’ i ‘VAT’ jeżeli do przelewu jest przypisany choć jeden dokument.
 • W oknie edycji przelewu bankowego zmieniono sposób obsługi atrybutów przelewu VAT w PLN i VAT. Tak, że: zamiast pola opcji są obrazki, na które należy kliknąć, żeby zmienić ich wartość.
 • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy przelew ma dodane jakiekolwiek dokumenty, jeżeli ma – to niemożliwa jest zmiana atrybutu przelewu, VAT w PLN i VAT. Wcześniej taka zmiana była możliwa i mogła spowodować, np. możliwość zapisania przelewu z dokumentami w różnej walucie.
 • Na prośbę klientów, na oknie podglądu przelewu bankowego dodano wyświetlanie opcji VAT w PLN i VAT. Opcja VAT jest wyświetlana, nawet jeżeli nie jest zaznaczona na oknie edycji przelewu.
 • Dodano wyświetlanie komunikatów o błędach na pod-oknach wyboru dokumentów do przelewu.
 • Ujednolicono nazwy okien wyboru dokumentów z Wybierz na odpowiednio:
  • Wybierz dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty: faktury, noty, korekty.
  • Wybierz dokumenty VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • Wybierz dokumenty VAT VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
 • W pod oknach wyboru dokumentów zablokowano zwracania dokumentów, jeżeli przelew nie jest prawidłowo wypełniony.
 • Dodano tłumaczenie w oknie przelewu, że kurs waluty dotyczy przeliczenia do waluty właściciela.
 • Rozbudowano weryfikację płatności w formie przelewu bankowego o weryfikacje, czy platnosc ma ustawiony znacznik VAT w PLN i VAT. Wówczas płatność powinna być w walucie PLN, a waluta rozliczana też powinna być w walucie faktury.
 • Dodano wyjątek zgłaszany kiedy rozliczana waluta przelewu jest inna niż waluta właściciela a jest wybrana opcja przelewu VAT w PLN i VAT.
 • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono zmianę wartości Kwoty rozliczanej na oknie wyboru do płatności. Domyślnie wartość Kwoty rozliczanej jest wyliczana i niezmieniana, ale może się zdarzyć jakaś sytuacja, że np. będzie różnica grosza, centa po przeliczeniu, więc dajemy możliwość zmiany klientom tej wartości.
 • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono oznaczanie jako zapłacony dokument w Oknach Wyboru dokumentów do przelewu VAT w PLN VAT.
 • Do wszystkich pod-okien wyboru i przypisania dokumentów do przelewu dodano funkcjonalność Dodaj i zaktualizuj. Umożliwia ona teraz tworzenie przelewu obliczenie sumy zaznaczonych dokumentów do rozliczenia przelewem zbiorczym i zaktualizowanie wartości na przelewie (dodaje dokumenty i przenosi sumy już zapłaconych i nowo dodanych dokumentów jako wartość przelewu). Funkcjonalność została wprowadzona na życzenie klientów. Dla przypomnienia funkcjonalność dodaj kontroluje sumę kwotę wybranych do przypisania dokumentów z kwotą zapisaną wcześniej w przelewie.
 • W liście przelewów bankowych usunięto kolumnę Typ, w zamian wprowadzono użycie w kolumnie numer Pełnego numeru dokumentu wraz z Typem.
 • W liście przelewów bankowych zmieniono nieznacznie położenie i rozmiar elementów w wyszukiwaniu przelewów.
 • W liście przelewów bankowych zlikwidowano kolumnę informującą o tym czy przelew został wyeksportowany i przeniesiono informację do kolumny numer przelewu.
 • W liście przelewów bankowych dodano podświetlanie wiersza nad którym znajduje się kursor myszy.
 • W liście przelewów bankowych dodano kolumnę Kwota przelewu.
 • W liście przelewów bankowych zmieniono nazwę kolumny Kwota na Kwota rozliczana.
 • W liście przelewów bankowych dodano wyświetlanie sumy kwot przelewu.
 • W liście przelewów bankowych wymuszono wyświetlanie kwot z dwoma miejscami dziesiętnymi.
 • Na pod-oknie dodawania dokumentów do przelewu: Wybierz dokumenty – dodano odświeżanie pól Dokumenty i Pozostało.
 • W oknie Wyboru dokumentów dla przelewów zmodyfikowano działanie kolumny Zapłacone. Domyślnie pole Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie faktury jako zapłaconej i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
 • Zmieniono sposób dodawania dokumentów po wybraniu z pod-okna Wyboru dokumentów (F2), tak że uwzględniany jest przekazany kurs waluty.
 • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem odświeżania wartości Dokumenty i Pozostało przy usuwaniu dokumentów z przelewu.
 • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur, co mogło powodować problemy w przelewach dla not i korekt.
 • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur – uzupełniono o odświeżanie pola o id = amount.
 • W oknie podglądu i edycji przelewów Zmieniono nazwę pola z Kwota w PLN na Kwota przelewu w PLN tak, żeby lepiej odzwierciedlało to jej znaczenie i powiązanie z Kwotą przelewu.
 • Dodano tłumaczenie klucza VAT na języki polski, angielski i ukraiński.
 • Wykorzystano tłumaczenie klucza VAT w tłumaczeniu VAT w PLN.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu usunięto kolumnę typ, ponieważ zawiera się on już w pełnym numerze dokumentu.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z Kwota na Kwota rozliczana – co jednoznacznie determinuje, że jest to kwota rozliczana w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z “Kwota przelewu w PLN” na” Kwota rozliczana PLN” – co jednoznacznie determinuje, że jest to przeliczenie na walutę właściciela kwoty rozliczanej w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
 • Na oknie podglądu przelewu ujednolicono sposób wyświetlania parametrów przelewu MT103 z oknem edycji.
 • W oknie Do zapłaty dodano odświeżanie informacji o biedach przy dodawaniu nowego przelewu w razie wystąpienia wyjątku przy dodawaniu.
 • W oknie edycji przelewów dodano odświeżanie listy dodanych dokumentów do przelewu po zmianie daty przelewu, tak, żeby odświeżały się wartości kursów i kwot w walucie właściciela (PLN).
 • W oknie edycji przelewów zabezpieczono przed odświeżaniem wartości listy dokumentów i przeliczania przelewu w przypadku, gdy wystąpiły błędy w walidacji przelewu.
 • Na oknie listy przelewów bankowych zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
 • Na oknie do zapłaty zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
 • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono style odpowiedzialne za formatowanie kolumn z danymi.
 • Na pod-oknie Do zapłaty usunięto kolumnę Typ.
 • Na pod-oknie Do zapłaty w kolumnie numer dodano wyświetlanie pełnego numeru własnego wraz z typem dokumentu, zmieniono także sposób sortowania w tej kolumnie z użyciem pełnego numeru.
 • Na pod-oknie Do zapłaty dodano kolumnę Zewn. dokument – zawierający numer zewnętrznego dokumentu. Po tej kolumnie można również sortować dane.
 • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono sposób wyświetlania kwot w kolumnach Przychód, Rozchód VAT w PLN – tak, ze pokazują wartości kwot jakie pozostały jeszcze do rozliczenia, zamiast pełnych wartości kwot nie uwzględniających dotychczasowych przelewów.
 • Dodano odświeżanie wartości pola Kwota w walucie konta dla parametrów przelewu MT103 – po naciśnięciu przycisku dodaj i zaktualizuj w oknie Wybierz dokumenty.

Transport i spedycja

 • Ujednolicono tłumaczenia:
  • Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd,
  • Relacja Obca – zmieniono na Relacja na pojeździe obcym,
  • Relacja własna – zmieniono na Relacja na pojeździe własnym.
 • Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.
 • Umożliwiono zmianę numerów relacji na pojeździe własnym i pojeździe obcym poprzez dodanie linku na stronie edycji relacji.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji do roli Kierownik spedycji.
 • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru relacji.
 • Umożliwiono zmianę numerów zleceń poprzez dodanie linku na stronie edycji zlecenia.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń do roli Kierownik spedycji.
 • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru zlecenia.
 • W oknie podglądu zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • W oknie edycji zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • Zmodyfikowano odświeżanie numeru dokumentu w tytule okna edycji zlecenia przy zmianie numeru zlecenia.
 • W oknie podglądu relacji dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • W oknie edycji relacji rozwiązano problem współpracy z przeglądarką Chrome.

SMS

 • W oknie tworzenia SMS Rozwiązano problem pozostawania komunikatu Przetwarzam, przy pisaniu SMS w przeglądarce Chrome.

Ogólne

 • Rozpoczęto tłumaczenie interfejsu na język niemiecki, została udostępniona już flaga umożliwiająca przełączenie się.
 • Ujednolicono obrazek przycisku zamykającego Panele modalne w całej aplikacji iCargo.’
 • Rozwiązano problem wyświetlania błędnej godziny dodania plików wynikający z różnic stref czasowych użytkownika.
 • Poprawiono tłumaczenie szykanie zaawansowane w języku polskim.
 • Zmieniono klucze tłumaczeń dla eksportu do Excel dla waluty własnej i waluty obcej.
 • Usunięto użycie błędnego klucza tłumaczeń Exchage.rate i w jego miejsce użyto Exchange.rate.
 • Zmieniono tłumaczenie Prowizja manipulacyjna za paliwo i opłaty drogowe dla języków polskiego i ukraińskiego.