Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.0.0

Faktury

 • Dodano kreator faktur zbiorczych ze zleceń – umożliwiający wystawianie faktury zbiorczej poprzez zaznaczenie zleceń na liście i utworzenie na ich podstawie faktury zbiorczej. Funkcjonalność faktur zbiorczych była dostępna cały czas, jednak trzeba było dodawać zlecenia pojedynczo do faktury.
  Z uwagi na operacje zbiorcze kreator ma pewne ograniczenia, np. kursy walut brane są zawsze z parametrów ustawionych w zleceniu, jeżeli nie są tam ustawione to kursy brane są z dnia poprzedzającego wystawienie faktury – oczywiście można później wszystko zmienić bezpośrednio w fakturze.
 • W toolbarze modułu Fakturowanie dodano ikonę Zbiorcze – umożliwiającą włączenie kreatora wystawiania faktur zbiorczych ze zleceń.
 • W fakturach zbiorczych kursu waluty jest wyznaczany dla każdej pozycji oddzielnie, uwzględniany jest też typ zdarzenia, który określa datę wyznaczenia kursu dla danej pozycji. Jeśli
  nie jest określony w zleceniu jest brany z konfiguracji kontrahenta.
 • Dodano obsługę eksportu korekt faktur dla funkcjonalności eksportu ewidencji VAT w formacie Insert (Rewizor).
 • Zmodyfikowano eksport do Rewizora w sekcji [Nagłówek] dotyczącej dokumentów pierwsza wartość w linii ma mieć teraz jedną z wartości” „FS”, „FZ”, „KFS”, „KFZ” w zależności od eksportowanych dokumentów. Wartości te odpowiadają wartościom ze słownika typów dokumentów „Symbol zewnętrznego systemu”. Dzięki temu nie trzeba zmieniać istniejącej już numeracji. Wartość w słowniku typów dokumentów musi być ustawiona.
 • Rozbudowano eksportu ewidencji korekt faktur – obecnie opis typu dokumentu (zapisany jako zewnętrzny ID) używany przez program FK nie musi być taki sam jak w iCargo.
 • Dodano inicjowanie słownika rodzaje transakcji predefiniowanymi wartościami.
 • Dodano funkcjonalność uniemożliwiającą zapisanie powielonych numerów w polu Zewn. dokument. Jeśli dla danego kontrahenta wpisano już fakturę o takim numerze wówczas
  zgłoszony zostanie błąd.
 • Dla eksportu do programu Lider Dodano węzeł opisujący datę wystąpienia obowiązku podatkowego. Dodano sprawdzenie czy w korekcie zakupu jest wprowadzona data
  otrzymania.

Płatności

 • Rozwiązano problem braku uprawnień przechodzenia z faktury do płatności. Przejście z jest teraz do widoku płatności, a nie do edycji co wymagało wyższych uprawnień.
 • Rozwiązano problem niespodziewanego błędu przy tworzeniu przelewów – występował jeśli w liście dokumentów znajdowała się korekta faktury.
 • Dodano okno podglądu kompensat.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu kompensaty.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji kompensaty, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej kompensaty – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Dodano okno podglądu przelewów.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu przelewu.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji przelewu, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanego przelewu – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Dodano okno podglądu płatności gotówkowych.
 • Dodano możliwość przejścia z faktury do podglądu płatności gotówkowej.
 • Dodano link podglądu płatności gotówkowej z faktury.
 • Zlikwidowano konieczność wymagania uprawnienia do edycji płatności gotówkowej, jeżeli potrzebny był tylko podgląd wykonanej płatności gotówkowej – obecnie wystarczy tylko prawo do odczytu. Pozwala to na lepszą organizację uprawnień w iCargo.
 • Zmieniono sposób przekazywania parametru do podglądu płatności: gotówkowych i kompensat.
 • Rozwiązano problem ponownego pobierania wydruku faktury po wyświetleniu wydruku faktury i wejściu w podgląd dowolnej płatności.
 • Usunięto unikalność na numerach kont bankowych IBAN – daje to możliwość podawania tego samego numeru konta dla różnych firm (kontrahentów). Zrealizowano na prośbę użytkowników iCargo z uwagi na to, że klienci dla różnych działalności mają to samo konto bankowe.
 • Dodano możliwość eksportu przelewów bankowych do BZ WBK (dla kont eliksir).
 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Płatności – dodano parametr konfiguracyjny Nazwa banku. Dla eksportu do BZ WBK w konfiguracji przelewów trzeba ustawić opcję BZ WBK. Dla pozostałych banków wybieramy Alior.
 • Rozwiązano problem wyświetlania waluty w widoku płatności gotówkowej.

Windykacja

 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Windykacja – dodano parametr konfiguracyjny: Dni zwłoki od rzeczywistego terminu płatności – określający od jakiej daty liczyć dni zwłoki przy wezwaniu windykacyjnym. Domyślnie parametr jest wyłączony co oznacza datę liczoną od terminu płatności, jeśli zostanie włączony – wówczas od data jest liczona rzeczywistego terminu płatności.
 • Zmodyfikowano wydruk wezwania do zapłaty tak, że w zależności od ustawienia w konfiguracji windykacji zwłoka w wezwaniu jest obliczana od terminu płatności lub rzeczywistego terminu płatności.
 • Przy aktualizacji ustawiane jest dla wstecznej zgodności, że wezwania wystawiane są dla terminu płatności.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem polskich liter w stopce wydruku relacji własnej.
 • Uzależniono wszystkie tworzenia czcionki w dokumentach pdf od czcionki Arial.
 • Ujednolicono wygląd stopek drukowanych dokumentów.
 • Dodano brakujące tłumaczenie LDM.
 • Rozwiązano problem błędu w grafiku pojazdów przy próbie kliknięcia w link „Dostępne pojazdy”.

System informowania kierownictwa

 • Dodano raport Przepływy finansowe w sekcji raportów Globalnych.
  Raport przedstawia przepływy finansowe na zadany dzień. W wyniku otrzymujemy raport dynamiczny zależny od wybranej daty, przedstawiający sumarycznie:

  • należności w terminie (faktury sprzedaży, korekty sprzedaży z dodatnimi kwotami, korekty zakupu z ujemnymi kwotami, Noty wystawione obciążeniowe, Noty otrzymane uznaniowe),
  • należności po terminie (faktury zakupu, korekty sprzedaży z ujemnymi kwotami, korekty zakupu z dodatnimi kwotami, Noty wystawione uznaniowe, Noty otrzymane obciążeniowe),
  • zobowiązania,
  • wyświetlane są tylko dokumenty ściągalne i nie oznaczone jako zapłacone,
  • kwoty zobowiązań i należności są podzielone na waluty.
  • kwoty w walucie właściciela przeliczane są według ostatniego znalezionego kursu walut, w przypadku braku kursu w kolumnie tej jest 0 (zero). Uwaga w przypadku braku kursu kwota Ogółem PLN może być niepoprawna.

Indywidualne integracje

 • Dodano możliwość eksportowania pojedynczych faktur do formatu PDF i wgrywania ich na serwer FTP wskazany przez klienta. Funkcjonalność jest realizowana i wdrażana na życzenie klienta i za dodatkową odpłatnością.

Zmiany w wersji 18.5.0.1

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta zlecenia po wybraniu Klienta i Płacącego zleceniodawcy. Decydujące znaczenia ma wybór płacącego zleceniodawcy.
 • Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta relacji po wybraniu Zleceniobiorcy.
 • W oknie edycji relacji dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie tworzoną. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem.
 • W oknie podglądu relacji dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację.
  Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację:

  • tej samej firmy dla relacji na pojeździe obcym lub własną relację dla relacji na pojeździe własnym,
  • która nie była anulowana,
  • inną niż obecnie modyfikowana.
 • Dodano tłumaczenie polskie, angielskie, niemieckie, ukraińskie dla nowego pola: Poprzednia powiązana relacja.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie modyfikowanym zleceniem. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem. Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację spedycji 1:1:
  • tej samej firmy,
  • która nie była anulowana,
  • inną niż obecnie modyfikowana.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu Relacje pojazdu eksportowanego do Excel dodano kolumny:
  • Zleceniobiorca,
  • Poprzednia powiązana relacja.
 • Do raportu Analiza relacji eksportowanego do Excel dodano kolumnę:
  • Poprzednia powiązana relacja.

Faktury

 • Na oknie podglądu faktury sprzedaży dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.
 • Rozwiązano problem braku uprawnienia (po aktualizacji do wersji 18.5.0.1) Zmiana numeru faktury i przypisano je domyślnie do ról: Kierownik fakturowania i Kierownik księgowości.

Płatności

 • Zoptymalizowano i przyspieszono ponad 4 krotnie działanie listy przelewów bankowych.
 • Zmieniono sposób wywoływania okna podglądu i edycji przelewu bankowego zarówno z listy przelewów, jak i różnych miejsc w programie.

Zmiany w wersji 18.5

Fakturowanie

 • Umożliwiono zmianę numerów not księgowych poprzez dodanie linku na stronie edycji not.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych do roli Kierownik Fakturowania.
 • Dodano klucz i tłumaczenie dla uprawnienia „Zmiana nr noty księgowej”
 • Zmieniono uprawnienie do zmiany numeru faktury z uprawnienia: Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na fakturach na uprawnienie Modyfikacja numerów faktur.
 • Dla nowo tworzonej aplikacji przypisano domyślnie uprawnienie zmiany numeru faktur sprzedaży i zakupu dla ról: Kierownik fakturowania, Kierownik księgowości.
 • Dla istniejących baz, dla wstecznej kompatybilności dodano uprawnienie modyfikacji numeru faktury dla roli Kierownik fakturowania.
 • Dla istniejących baz danych dodano uprawnienie do modyfikacji numerów faktur zakupu i sprzedaży dla roli Kierownik księgowości.
 • Umożliwiono zmianę numerów faktur zakupu i sprzedaży poprzez dodanie linku na stronach edycji faktur.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu usunięto formatowanie numeru do czcionki stałej szerokości.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu.
 • W oknie edycji faktury zakupu usunięto osobne wyświetlanie typu dokumentu, a w miejsce tego wstawiono pełen numer dokumentu – także w linku do edycji numeru.
 • W oknie edycji faktury zakupu zmieniono styl wyświetlania numeru dokumentu.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
 • Wprowadzono ostrzeżenie o problemie z brakiem możliwości zmiany numeru faktury zakupu, w przypadku gdy nie jest wybrana osoba wystawiająca fakturę. Ostrzeżenie wyświetla informację o błędach na oknie dialogowym zmiany numeru oraz odświeża informacje o błędach i samego pola Wystawił(a) – tak żeby podświetlało się na czerwono.
 • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna podglądu faktury sprzedaży.
 • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży.
 • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
 • Dodano wyświetlanie tytułu okna widoku i edycji faktury w postaci ścieżkowej.
 • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna widoku faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
 • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna edycji faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
 • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
 • Dodano możliwość zmiany grupy spedytorów w numerze relacji z panelu zmiany numeru relacji.
 • W oknie podglądu i edycji zmieniono wyświetlanie numeru zlecenia, numer wyświetlany jest w pełnej formie.
 • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o dodatkowe pola: Waluta, Wartość netto waluta, Kwota VAT waluta, Wartość brutto waluta, Kurs, Data kursu, Tabela NBP, Termin płatności.
 • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o nowe klucze do każdego pola w celu umożliwienia indywidualnego opisu tych pól przez użytkownika, tym samym dostosowanie do specyficznych potrzeb na przykład eksportu dokumentów.

Płatności

 • Rozwiązano problem wyświetlania kwot i kursów z poprawną ilością pozycji dziesiętnych odpowiednio 2 i 4 pozycje dziesiętne w oknach edycji, podglądu i listy przelewów.
 • W oknie edycji przelewu rozwiązano problem odświeżania pozycji przelewu.
 • W oknie edycji przelewu dodano przyciski do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  • Dodaj nowe dokumenty – poprzednia funkcjonalność wyboru wszystkich dokumentów.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN.
 • Wyświetlanie powyższych przycisków uzależniono od wybranego typu przelewu, oznaczanego przez typ płatności:
  • Dodaj nowe dokumenty – bez wybrania opcji przelewu  VAT w PLN.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN – po wybraniu opcji VAT w PLN.
  • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN – po wybraniu dwóch opcji VAT w PLN i VAT.
 • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy można zapisać przelew. Jeżeli jakiekolwiek waluty w pozycjach płatności są rożne to nie można takiego przelewu zapisać. Weryfikacja odbywa się przez porównanie wszystkich pozycji z Walutą rozliczaną. Jeżeli nie można zapisać przelewu to dodatkowo wyświetlany jest o tym komunikat.
 • W oknie edycji przelewu dodano pod-okna do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
  • Listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • Listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
 • W oknie widoku przelewu dodano kolumny dla dokumentów przypisanych do przelewu: Kwota w PLN, Kurs waluty.
 • W oknie widoku przelewu dodano informacyjnie informację o walucie faktury w kolumnie Wartość.
 • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia przelewem dodano możliwość sortowania listy dokumentów wybieranych do płatności po kolumnach: Typ, Numer, Data, Miejscowość, Firma.
 • Rozwiązano problem wyświetlania numerów korekt na oknie przelewu wychodzącego.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania numerów dokumentów na oknie przelewu wychodzącego. Obecnie zawsze numery dokumentów nadanych przez kontrahentów są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, o ile są.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania na przelewie list Faktur, Korekt i Not.
 • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia, ograniczono wyświetlanie listy wyboru dokumentów do przelewu zbiorczego tylko do dokumentów pasujących walutą rozliczanego przelewu. Wcześniej były wyświetlane wszystkie dokumenty, a możliwy był tylko wybór dokumentów pasujących walutą.
 • Dodano tłumaczenie: Nie można zmienić typu płatności ‚VAT w PLN’ i ‚VAT’ jeżeli do przelewu jest przypisany choć jeden dokument.
 • W oknie edycji przelewu bankowego zmieniono sposób obsługi atrybutów przelewu VAT w PLN i VAT. Tak, że: zamiast pola opcji są obrazki, na które należy kliknąć, żeby zmienić ich wartość.
 • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy przelew ma dodane jakiekolwiek dokumenty, jeżeli ma – to niemożliwa jest zmiana atrybutu przelewu, VAT w PLN i VAT. Wcześniej taka zmiana była możliwa i mogła spowodować, np. możliwość zapisania przelewu z dokumentami w różnej walucie.
 • Na prośbę klientów, na oknie podglądu przelewu bankowego dodano wyświetlanie opcji VAT w PLN i VAT. Opcja VAT jest wyświetlana, nawet jeżeli nie jest zaznaczona na oknie edycji przelewu.
 • Dodano wyświetlanie komunikatów o błędach na pod-oknach wyboru dokumentów do przelewu.
 • Ujednolicono nazwy okien wyboru dokumentów z Wybierz na odpowiednio:
  • Wybierz dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty: faktury, noty, korekty.
  • Wybierz dokumenty VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • Wybierz dokumenty VAT VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
 • W pod oknach wyboru dokumentów zablokowano zwracania dokumentów, jeżeli przelew nie jest prawidłowo wypełniony.
 • Dodano tłumaczenie w oknie przelewu, że kurs waluty dotyczy przeliczenia do waluty właściciela.
 • Rozbudowano weryfikację płatności w formie przelewu bankowego o weryfikacje, czy platnosc ma ustawiony znacznik VAT w PLN i VAT. Wówczas płatność powinna być w walucie PLN, a waluta rozliczana też powinna być w walucie faktury.
 • Dodano wyjątek zgłaszany kiedy rozliczana waluta przelewu jest inna niż waluta właściciela a jest wybrana opcja przelewu VAT w PLN i VAT.
 • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono zmianę wartości Kwoty rozliczanej na oknie wyboru do płatności. Domyślnie wartość Kwoty rozliczanej jest wyliczana i niezmieniana, ale może się zdarzyć jakaś sytuacja, że np. będzie różnica grosza, centa po przeliczeniu, więc dajemy możliwość zmiany klientom tej wartości.
 • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono oznaczanie jako zapłacony dokument w Oknach Wyboru dokumentów do przelewu VAT w PLN VAT.
 • Do wszystkich pod-okien wyboru i przypisania dokumentów do przelewu dodano funkcjonalność Dodaj i zaktualizuj. Umożliwia ona teraz tworzenie przelewu obliczenie sumy zaznaczonych dokumentów do rozliczenia przelewem zbiorczym i zaktualizowanie wartości na przelewie (dodaje dokumenty i przenosi sumy już zapłaconych i nowo dodanych dokumentów jako wartość przelewu). Funkcjonalność została wprowadzona na życzenie klientów. Dla przypomnienia funkcjonalność dodaj kontroluje sumę kwotę wybranych do przypisania dokumentów z kwotą zapisaną wcześniej w przelewie.
 • W liście przelewów bankowych usunięto kolumnę Typ, w zamian wprowadzono użycie w kolumnie numer Pełnego numeru dokumentu wraz z Typem.
 • W liście przelewów bankowych zmieniono nieznacznie położenie i rozmiar elementów w wyszukiwaniu przelewów.
 • W liście przelewów bankowych zlikwidowano kolumnę informującą o tym czy przelew został wyeksportowany i przeniesiono informację do kolumny numer przelewu.
 • W liście przelewów bankowych dodano podświetlanie wiersza nad którym znajduje się kursor myszy.
 • W liście przelewów bankowych dodano kolumnę Kwota przelewu.
 • W liście przelewów bankowych zmieniono nazwę kolumny Kwota na Kwota rozliczana.
 • W liście przelewów bankowych dodano wyświetlanie sumy kwot przelewu.
 • W liście przelewów bankowych wymuszono wyświetlanie kwot z dwoma miejscami dziesiętnymi.
 • Na pod-oknie dodawania dokumentów do przelewu: Wybierz dokumenty – dodano odświeżanie pól Dokumenty i Pozostało.
 • W oknie Wyboru dokumentów dla przelewów zmodyfikowano działanie kolumny Zapłacone. Domyślnie pole Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie faktury jako zapłaconej i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
 • Zmieniono sposób dodawania dokumentów po wybraniu z pod-okna Wyboru dokumentów (F2), tak że uwzględniany jest przekazany kurs waluty.
 • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem odświeżania wartości Dokumenty i Pozostało przy usuwaniu dokumentów z przelewu.
 • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur, co mogło powodować problemy w przelewach dla not i korekt.
 • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur – uzupełniono o odświeżanie pola o id = amount.
 • W oknie podglądu i edycji przelewów Zmieniono nazwę pola z Kwota w PLN na Kwota przelewu w PLN tak, żeby lepiej odzwierciedlało to jej znaczenie i powiązanie z Kwotą przelewu.
 • Dodano tłumaczenie klucza VAT na języki polski, angielski i ukraiński.
 • Wykorzystano tłumaczenie klucza VAT w tłumaczeniu VAT w PLN.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu usunięto kolumnę typ, ponieważ zawiera się on już w pełnym numerze dokumentu.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z Kwota na Kwota rozliczana – co jednoznacznie determinuje, że jest to kwota rozliczana w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
 • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z „Kwota przelewu w PLN” na” Kwota rozliczana PLN” – co jednoznacznie determinuje, że jest to przeliczenie na walutę właściciela kwoty rozliczanej w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
 • Na oknie podglądu przelewu ujednolicono sposób wyświetlania parametrów przelewu MT103 z oknem edycji.
 • W oknie Do zapłaty dodano odświeżanie informacji o biedach przy dodawaniu nowego przelewu w razie wystąpienia wyjątku przy dodawaniu.
 • W oknie edycji przelewów dodano odświeżanie listy dodanych dokumentów do przelewu po zmianie daty przelewu, tak, żeby odświeżały się wartości kursów i kwot w walucie właściciela (PLN).
 • W oknie edycji przelewów zabezpieczono przed odświeżaniem wartości listy dokumentów i przeliczania przelewu w przypadku, gdy wystąpiły błędy w walidacji przelewu.
 • Na oknie listy przelewów bankowych zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
 • Na oknie do zapłaty zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
 • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono style odpowiedzialne za formatowanie kolumn z danymi.
 • Na pod-oknie Do zapłaty usunięto kolumnę Typ.
 • Na pod-oknie Do zapłaty w kolumnie numer dodano wyświetlanie pełnego numeru własnego wraz z typem dokumentu, zmieniono także sposób sortowania w tej kolumnie z użyciem pełnego numeru.
 • Na pod-oknie Do zapłaty dodano kolumnę Zewn. dokument – zawierający numer zewnętrznego dokumentu. Po tej kolumnie można również sortować dane.
 • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono sposób wyświetlania kwot w kolumnach Przychód, Rozchód VAT w PLN – tak, ze pokazują wartości kwot jakie pozostały jeszcze do rozliczenia, zamiast pełnych wartości kwot nie uwzględniających dotychczasowych przelewów.
 • Dodano odświeżanie wartości pola Kwota w walucie konta dla parametrów przelewu MT103 – po naciśnięciu przycisku dodaj i zaktualizuj w oknie Wybierz dokumenty.

Transport i spedycja

 • Ujednolicono tłumaczenia:
  • Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd,
  • Relacja Obca – zmieniono na Relacja na pojeździe obcym,
  • Relacja własna – zmieniono na Relacja na pojeździe własnym.
 • Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.
 • Umożliwiono zmianę numerów relacji na pojeździe własnym i pojeździe obcym poprzez dodanie linku na stronie edycji relacji.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji do roli Kierownik spedycji.
 • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru relacji.
 • Umożliwiono zmianę numerów zleceń poprzez dodanie linku na stronie edycji zlecenia.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń.
 • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń do roli Kierownik spedycji.
 • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru zlecenia.
 • W oknie podglądu zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • W oknie edycji zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • Zmodyfikowano odświeżanie numeru dokumentu w tytule okna edycji zlecenia przy zmianie numeru zlecenia.
 • W oknie podglądu relacji dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
 • W oknie edycji relacji rozwiązano problem współpracy z przeglądarką Chrome.

SMS

 • W oknie tworzenia SMS Rozwiązano problem pozostawania komunikatu Przetwarzam, przy pisaniu SMS w przeglądarce Chrome.

Ogólne

 • Rozpoczęto tłumaczenie interfejsu na język niemiecki, została udostępniona już flaga umożliwiająca przełączenie się.
 • Ujednolicono obrazek przycisku zamykającego Panele modalne w całej aplikacji iCargo.’
 • Rozwiązano problem wyświetlania błędnej godziny dodania plików wynikający z różnic stref czasowych użytkownika.
 • Poprawiono tłumaczenie szykanie zaawansowane w języku polskim.
 • Zmieniono klucze tłumaczeń dla eksportu do Excel dla waluty własnej i waluty obcej.
 • Usunięto użycie błędnego klucza tłumaczeń Exchage.rate i w jego miejsce użyto Exchange.rate.
 • Zmieniono tłumaczenie Prowizja manipulacyjna za paliwo i opłaty drogowe dla języków polskiego i ukraińskiego.