Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zamiany w wersji 20.9.0

Transport i spedycja

 • Wydruk zlecenia:
  • Dodano możliwość wydruku zlecenia z tłumaczonymi regulacjami.
  • Wydruk tłumaczonych regulacji na zleceniu włączany jest w konfiguracji: Konfiguracja modułu ‚Transport i spedycja’ -> Wydruk -> Drukuj tłumaczone regulacje zlecenia. Domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona – a jej włączenie zmienia szablon wydruku zlecenia. Żeby tłumaczone regulacje zaczęły działać, konieczne jest wprowadzenie tłumaczenia w nowym kluczu: ci.ord.rules.
 • Zmodyfikowano sposób sortowania zleceń. Do tej pory zlecenia sortowane były według roku i numeru. Obecnie w przypadku włączenia opcji miesiąc resetuje numer w typach dokumentów, zlecenia sortowane są według roku, miesiąca i numeru.
 • Dotychczas na wydrukach relacji możliwe było zastosowanie jednego typu regulacji i warunków. W związku ze zgłoszoną potrzebą dynamicznej zmiany tych warunków, w zależności ot oczekiwań podwykonawcy, dodano w relacji opcję: Warunki alternatywne. Jest ona widoczna tylko w przypadku wybrania szablonu wydruku: Szablon 2 – tłumaczone warunki.
  • Włącznie opcji Warunki alternatywne w relacji umożliwia zastosowanie innych warunków tłumaczonych, np. dla zleceń Transportu i innych dla zleceń Spedycji.
  • Warunki alternatywne można zdefiniować w kluczach tłumaczeń: ci.rel.rules2, ci.rel.conditions2.
  • Dla przypomnienia warunki podstawowe są w kluczach: ci.rel.rules, ci.rel.conditions.
  • Do modyfikacji warunków i regulacji alternatywnych należy użyć opcji: Edycja tłumaczenia wielowierszowego.

Fakturowanie

 • Dla eksportu ewidencji VAT do Rewizora dodano sprawdzenie Zewnętrznego ID i wyświetlanie komunikatów dotyczących dokumentów dla których brakuje Zewnętrznego ID kontrahenta.

Zmiany w wersji 20.7.0

Fakturowanie

 • Wprowadzono weryfikację, czy firma ma ma ustawiony typ eksportu podczas tworzenia ewidencji VAT do Comarch Optima dla korekt.
 • Zabezpieczono eksport do programu Rewizor GT przed przesunięciem pól w eksporcie, gdy kontrahent nie ma wprowadzonego nr rachunku bankowego.
 • Dodano możliwość wyeksportowania faktur bez przypisanej kategorii. Nie zalecamy tworzenia faktur bez kategorii, niemniej jednak – jeżeli zaistnieje taka potrzeba to można je dołączyć do dowolnej ewidencji VAT bezpośrednio włączając ich eksport na oknie ewidencji VAT.
 • Rozwiązano problem przy usuwaniu nowo-dodanej i jeszcze nie zapisanej pozycji ze zbiorczej faktury zakupu.
 • Dla zapewnienia wstecznej kompatybilności danych wprowadzono ustawianie typu eksportu dla firmy na: Krajowy. Zmiana jest istotna dla eksportu ewidencji VAT do Comarch Optima.
 • Zmodyfikowano nazwy systemów FK do których możliwy jest eksport.

Płatności

 • Wprowadzono zabezpieczenie w konfiguracji przelewów bankowych, gdy po zmianie banku do którego wykonywany jest eksport przelewów nie zostanie zmienione konto do opłat bankowych. Po zmianie banku konto jest usuwane z konfiguracji i trzeba je wybrać ponownie. Pozostawienie niewybranego konta powodowało, że opłaty pobierane są z konta głównego.
 • Zmodyfikowano nazwy banków w tłumaczeniach.

Transport i spedycja

 • Dla wydruku zlecenia:
  • Dodano parametr konfiguracyjny określający, czy informacja o adresie na jaki przesłać potwierdzenie zlecenia ma być drukowana oraz czy ma być drukowana na wydruku zlecenia prośba o wysłanie potwierdzenia. Dla zachowania wstecznej zgodności jest on automatycznie ustawiany jako drukować – w trakcie aktualizacji.
  • Rozdzielono wybrane tłumaczenia używane wspólnie na wydrukach  zleceń i relacji.
  • Dodano klucz Shipper.on.order.print do tłumaczeń w miejscu podpisu spedytora na wydruku zlecenia. Tłumaczenie jest domyślnie zainicjowane wielokropkiem, ale można wpisać odpowiednie klucze #{} które zostaną zamienione na wartości, np.: w celu wydrukowania imienia i nazwiska wpisujemy: #{order.shipper.fullName}.
  • Rozwiązano problem z zapisaniem zlecenia w spedycji 1:1 z powodu rzekomego braku załadunku – po skopiowaniu zlecenia, zmianie akcji w tak skopiowanym zleceniu i próbie zapisu.
 • W spedycji 1:1 dodano pola umożliwiające wprowadzenie długości trasy i podjazdu w km.

Zmiany w wersji 20.6.0

Fakturowanie

 • Dla eksportu w formacie Comarch Optima, w oknie eksportu ewidencji VAT dodano weryfikację, czy kontrahent ma ustawione pole typ eksportu. Komunikaty z informacją o braku parametru wyświetlane są jako lista, dla każdego kontrahenta, który nie ma ustawionego parametru typ eksportu.

Zmiany w wersji 20.5.0

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie eksportu przelewów do banków ING oraz PKO BP oraz umożliwienie eksportu faktur do programów finansowo księgowych firmy Streamsoft.

Płatności

 • W związku z różnicami pomiędzy plikami MT 103 rozdzielono eksporty do banków.
 • Dodano możliwość wyboru banku ING w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • Dodano możliwość wyboru banku PKO BP w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • W konfiguracji eksportu do banku ING ukryto wybór kodu statystycznego, ponieważ nie jest używany przez ING.
 • Do eksportu do ING dodano pole :06:.
 • Dodano parametr konfiguracji płatności: konto opłat bankowych. Jest to konto z którego będą opłacane prowizje przelewów bankowych, dzięki temu przelewy mogą wychodzić z kont EUR a prowizje z kont PLN. Konto musi być z tego samego banku do którego generowane są pliki eksportów przelewów.
 • Dodano funkcjonalność wyświetlenia ostrzeżenia i czyszczenia konta opłat bankowych, w przypadku zmiany banku dla którego generowane są pliki przelewów w tym przelewów w formacie MT103.
 • Dla eksportu przelewów do banku ING (w formacie MT103) dodano zamianę znaków wykraczających poza alfabet angielski (jest to konieczne z uwagi na ograniczenia formatu dla Banku ING) na:
  • znaki bez ogonków w przypadku alfabetu polskiego, np. ą => a.
  • znak _ (podkreślenia) w przypadku nietypowych znaków w innych językach.
 • Dodano niezbędne tłumaczenia.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość eksportu ewidencji VAT w formacie PC Biznes (firmy Streamsoft):
  • Możliwy jest eksport faktur zakupu i faktur sprzedaży.
  • Wprowadzono konwersję asortymentów do eksportu.
  • Dodano konwersję NIP na NIP bez symbolu kraju.
 • Eksport danych w formacie Comarch Optima rozbudowano, tak żeby rozróżniał kontrahentów krajowych i wewnątrz unijnych.
 • Dla eksportu w formacie Insert EDI++:
  • Rozwiązano problem przesunięcia pól, gdy nie jest zaznaczony domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
  • Dla kontrahentów zagranicznych wprowadzono usuwanie symbolu kraju z numeru NIP.

Transport i spedycja

 • Ograniczono wyświetlanie alarmów o zbliżających się przeglądach i innych zdarzeniach tylko dla aktywnych pojazdów.
 • Rozwiązano problem dodawania załączników do zlecenia z frachtu.
 • Rozwiązano problem w Spedycji 1:1 podczas sortowania listy zleceń po spedytorze.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole NIP kontrahenta.
 • Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole email z domyślnego adresu email kontrahenta.

Ogólne

 • Przywrócono tłumaczenie Należności.